Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dienstig" in Engels

appropriate
useful
necessary
relevant
desirable
advisable
helpful
expedient
opportune
serviceable
inappropriate
convenient

Suggesties

Het is daarom dienstig de onderzoekprocedure te beëindigen.
Accordingly, it is appropriate to terminate the examination procedure.
2. Zij kunnen eveneens, waar dienstig, informatie uitwisselen betreffende technische bijstand aan andere douanediensten.
2. They may also, when appropriate, exchange information about technical assistance to any other customs administrations.
Er is iemand aan het strand die dienstig zou kunnen zijn.
There is someone down at the beach who could be useful.
De Raad heeft het niet dienstig geacht dit amendement over te nemen.
The Council has not considered it useful to take on board the EP amendment.
De Commissie kan elk dienstig initiatief nemen ter vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van dit lid.
The Commission shall take any initiative necessary in order to facilitate the implementation of this paragraph.
Het is voorts dienstig in een minimumaantal controles van de handelsdocumenten te voorzien.
Furthermore, it is necessary to provide for a minimum number of inspections of commercial documents.
Het is dienstig de verschillende stappen deze redenering nader te bezien.
It is appropriate to return in detail to the stages of this reasoning.
Daarom lijkt het dienstig een vergunning voor dezelfde gebruiksdoeleinden voor beide aanvragen te verlenen.
Therefore it appears appropriate to authorise the same uses for both applications.
Het wordt daarom dienstig geacht dat deze termijn wordt verlengd.
It is therefore considered appropriate to extend that time limit.
Het is dienstig te verduidelijken dat niet-economische diensten van algemeen belang buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn moeten blijven.
It is appropriate to clarify that non-economic services of general interest should not fall within the scope of this Directive.
Bijgevolg is het dienstig deze radionucliden in de werkingssfeer van deze richtlijn op te nemen.
It is appropriate to include these radionuclides in the scope of this Directive.
Het is daarom dienstig die bijlage in zijn geheel te schrappen.
Therefore, it is appropriate to delete that Annex entirely.
De vergaderingen kunnen nog worden uitgebreid met andere deskundigen wier aanwezigheid dienstig wordt geacht.
The composition of the meetings may even be broadened further, with the participation of other experts whose presence may be deemed appropriate.
elke andere dienstig geachte maatregel gelasten.
any other relief which the Court deems appropriate.
Derhalve is het dienstig deze algemene kennisgevingsprocedure toe te passen.
It is therefore appropriate that this general notification procedure applies.
De bepalingen van sectie I zijn evenwel van toepassing indien de bevoegde autoriteit deze dienstig acht.
However, those of Section I apply where the competent authority considers them appropriate.
De Raad achtte het niet dienstig het onderhavige kaderbesluit op die basis te wijzigen.
The Council did not consider it appropriate to modify the present Framework Decision on that basis.
Het is dienstig de aanbevelingen van de Rekenkamer in aanmerking te nemen.
It is appropriate to have regard to the Court's recommendations.
Het is dienstig speciale visdocumenten verplicht te stellen voor de toegang tot deze wateren.
It is appropriate to introduce an obligation to hold special fishing permits in order to have access to these waters.
Voor zover dienstig, gaat het vergezeld van passende voorstellen of aanbevelingen ter zake.
If appropriate it shall be accompanied by suitable proposals or recommendations on this matter.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1567. Exact: 1567. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo