Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "doen smelten" in Engels

Schoonheid die de 7000 terra cotta soldaten van Keizer Qin kon doen smelten.
Beauty that could melt Emperor Qin's 7000 terra cotta warriors.
En we zullen hem niet met zuur doen smelten.
And we will not melt him with acid.
Dat zou het inwendige voldoende opwarmen... om een kleine ondergrondse oceaan van water te doen smelten.
It's thought that this heats the interior of the moon just enough to melt a small underground ocean of water.
Er is een kracht ontketend die deze stenen zal doen smelten.
A power has been released that will melt those stones.
Het zal onze lichamen doen smelten maar zonder pijn.
It will melt our bodies, but without pain.
Een chocolade assortiment staat bekend de koudste harten te doen smelten.
Surely a chocolate assortment has been known to melt the heart of even the hardest misanthrope.
Als er één ding is waar kunst goed voor is, dan is het om de vorst te doen smelten die vaak een vrouwenhart verkilt.
If there's one thing art is good for, it's to melt the frost which often hardens a woman's heart.
Na jullie oorlog met de Chinezen... is er genoeg hitte in Oakland om een ATF-badge te doen smelten.
After your war on the Chinese, there's enough heat in Oakland to melt an ATF badge.
Een lichaam dat 'n boterham met kaas van meters afstand kan doen smelten.
A body that could melt a cheese sandwich from across the room.
De cabines zijn droog... en we hebben genoeg zout om 't poolijs te doen smelten.
Compartments are dry, and we've got enough salt to melt the polar ice caps.
Hij verzegelde het schip... en stuurde een warmte-impuls om de bediening te doen smelten.
He locked the ship, then sent a heat pulse to melt the controls.
Een Duitser zoals jij of ik, zou boter nog niet in zijn mond doen smelten.
As German as you or I, butter wouldn't melt in his mouth.
Geef me de kans en je zal al de sneeuw van de hele wereld doen smelten.
Give me a chance and you'll melt all the snow in the world.
Wel, ik zou het ijs kunnen doen smelten en vernietigen met maar een gedachte... maar dat zou ook je vriendin kapot maken.
Well, I could melt the ice and destroy it with a thought, But that would also destroy your girlfriend.
Wanneer je dichterbij komt, groeit er een gloed binnen in jouw Hart. Haar Tedere Aanwezigheid lijkt jouw zintuigen te doen smelten.
As you get closer, a spark within your heart grows. Her Gentle Presence seems to melt your senses.
Methaan en koolstofdioxide zouden de aarde opwarmen en de polen en gletsjers doen smelten.
According to them, methane and carbon dioxide are going to heat up the planet and melt the poles and glaciers.
Maar als je ze gebruikt om kastelen en steden te doen smelten en verbranden, ben je niet anders.
But if you use them to melt castles and burn cities, you're not different.
En je koude hart doen smelten?
And melt your cold, cold heart
Nou, men berekende dat een paar graden stijging van de temperatuur van de aarde de poolkappen zou doen smelten.
Well, it's been calculated a few degrees' rise in the earth's temperature would melt the polar ice caps.
Door het hier te brengen, zal hij weggelokt worden van de gevaren van Londen en naar deze veilige plek gebracht worden, en zullen we hem met zuur doen smelten.
By bringing it here, he will be lured from the dangers of London to this place of safety, and we will melt him with acid.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 88. Exact: 70. Verstreken tijd: 193 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo