Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "doen vermoeden" in Engels

Suggesties

De oude Aarde is veel saaier dan zijn barbaarse reputatie zou doen vermoeden.
Old Earth is much more boring than its barbarous reputation would suggest.
Dat was minder duur dan de omgeving zou doen vermoeden.
That was less expensive than its surroundings would suggest.
De eerste onderzoeksverrichtingen doen vermoeden dat de bom in zijn wagen stak.
Preliminary forensics suggest the bomb was in his car.
De werkloosheid onder ouderen is in werkelijkheid dus nog veel groter dan de officiële statistieken doen vermoeden.
In other words, unemployment among the older age groups is far higher than the figures would suggest.
Verrassend is structureel vergelijkbaar met LSD en ALD 52 die doen vermoeden heeft een identiek effect profiel ook.
Surprisingly it is structurally similar to LSD and ALD 52 which suggest it has an identical effect profile as well.
Er zijn drie liggen verder uit elkaar dan de foto's die we gezien hebben in de brochures doen vermoeden.
There are three crater Lakes. They are farther apart than the pictures that we have seen in the brochures suggest.
Er zijn beperkte gegevens die doen vermoeden dat gebruik van metformine bij zwangere vrouwen niet gepaard gaat met een verhoogd risico op congenitale misvormingen.
A limited amount of data suggest the use of metformin in pregnant women is not associated with an increased risk of congenital malformations.
Er zijn geen gegevens die doen vermoeden dat CANCIDAS invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.
There is no information to suggest that CANCIDAS affects your ability to drive or operate machinery.
Onderzoek van de voortplantingsfunctie wordt overwogen wanneer de gegevens doen vermoeden dat de grondstof waaruit het geneesmiddel is verkregen, een risicofactor kan vormen.
Examination of reproductive performance shall be considered when data suggest that the starting material from which the product is derived may be a potential risk factor.
Het gaat in dit verslag niet alleen om een bureaucratische kwestie, zoals de titel kan doen vermoeden.
This report does not just deal with a bureaucratic issue, as its title might suggest.
De onzekerheden rond zijn opvolging doen vermoeden dat deze instabiele situatie wel eens langer zou kunnen gaan duren.
Continued uncertainties over his succession suggest that this instability will persist.
Het feit dat ik pleitte in zijn hof zou hem anders kunnen doen vermoeden.
The fact that I was arguing in his court - might suggest otherwise.
Maar ze zegt dat de restanten van springstof, doen vermoeden dat, Kersey wellicht twee geïmproviseerde explosieven heeft.
But she did say the explosive remnants suggest that Kersey likely has two IEDs.
De wetenschappelijke rapporten doen vermoeden dat die levensmiddelen, met name de rauwe vis, aanzienlijke problemen en gezondheidsrisico's opleveren.
The reports from scientists suggest significant problems and health risks with that food - particularly raw fish.
Recente verslagen doen vermoeden dat maximaal 10 % van de studenten in Europa aan enige vorm van leerstoornis lijdt, inclusief dyslexie.
Recent reports suggest that up to 10 % of students in Europe may be suffering from some form of learning difficultly, including dyslexia.
Effectevaluaties doen vermoeden dat de sector misschien wel 40% van zijn huidige markt zou kunnen verliezen.
Impact assessments suggest that the sector may lose up to 40% of its current market.
Integendeel, tal van studies doen vermoeden dat de winst van de economische uitbreiding deze extra kosten geenszins zal kunnen dekken.
On the contrary: many studies suggest that the gains from the economic expansion will not by any means cover these extra costs.
En White Star zal dit naar rechter doen nadat zij anders doen vermoeden, maar als deze bewering houdt, of baten elke vorm van geloof, goed...
And White Star will take this to court if they suggest otherwise, but if this allegation holds, or gains any sort of credence, well...
Dit type operatie is bekend als een subtotale colectomie, en kan hij met terugkerende obstipatie, of wanneer de omstandigheden doen vermoeden dat de dikke darm is onomkeerbaar beschadigd.
This type of surgery is known as a subtotal colectomy, and may be required with recurring obstipation, or when circumstances suggest that the colon has been irreversibly damaged.
(1180.2) 107:3.9 De heldhaftigheid en wijsheid die door Gedachtenrichters aan de dag gelegd worden, doen vermoeden dat zij een opleiding hebben genoten van enorme omvang en draagwijdte.
107:3.9 (1180.2) The valor and wisdom exhibited by Thought Adjusters suggest that they have undergone a training of tremendous scope and range.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 256. Exact: 154. Verstreken tijd: 139 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo