Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "donkerder worden" in Engels

darken
Ik zag zijn gezicht donkerder worden.
I just saw his face darken.
Zoals ook bij andere cefalosporinen kan de kleur van de gereconstitueerde oplossing gedurende deze periode donkerder worden.
As with other cephalosporins, the colour of the reconstituted solution may darken during this period.
Nou, het moet wat donkerder worden.
Well, we need it to get a little darker.
De oudere dame, moet het donkerder worden van de samenstelling.
The older lady, the darker should be the composition.
Na verloop van tijd kan de kleur van uw iris eveneens donkerder worden.
The colour of your iris may also go darker over time.
Steenpuisten, gordelroos, plotseling flauwvallen... en het tijdelijk donkerder worden van de ontlasting.'
Boils, shingles, sudden fainting... and temporary darkening of the stool.
Jij zal de zware en duistere weg moeten bewandelen en zal tegen het einde alleen maar donkerder worden.
Yours is the hardest path and the darkest, and it will grow darker still before the end.
U kunt een niveau voor de helderheid kiezen. Indien het inferieur is aan 1, zullen de foto's donkerder worden en als het superieur is aan 1 worden ze lichter.
You can choose a brightness level. If it is inferior to 1, your photos will be darker and if it is superior to 1 they will be brighter.
Als ik denk dat hij met B.B. rondhangt zie ik het licht steeds donkerder worden
'Cause when I think of him hanging out with B.B., it's like I can watch that light get dimmer and dimmer.
Zeer vaak: droge huid, uitslag Onbekend: ernstige huidreacties, haarverlies, donkerder worden van de huid, ingegroeide teennagels met of zonder ontsteking
Very common: dry skin; rash Not known: severe skin reactions; hair loss; darkening skin colour; ingrown toenails with or without infection
De patiënten dienen vóór de start van de behandeling te worden geïnformeerd over de mogelijkheid van groei van de wimpers, van het donkerder worden van de huid van het ooglid en van versterkte irispigmentatie, aangezien dit is waargenomen tijdens behandeling met bimatoprost en GANFORT.
Before treatment is initiated, patients should be informed of the possibility of eyelash growth, darkening of the eyelid skin and increased iris pigmentation since these have been observed during treatment with bimatoprost and GANFORT.
Ik kan zomaar donkerder worden.
And one day I could start to turn.
Wanneer de dagen korter en donkerder worden, begint bij veel mensen een moeilijke tijd: de seizoensafhankelijke depressie.
When days get darker and shorter, for many persons a time of suffering begins: the season-depending depression (SAD).
Bij stomen zal het spinthout, dat niet als een onvolkomenheid wordt gezien, donkerder worden, zodat in de afwerkfase een goede kleurafstemming ontstaat.
When steamed, the sapwood, which is not considered a defect, will turn a darker colour to assist blending in the finishing process and is admitted without limit.
Gebruik van een meetsysteem dat uitsluitend elektrisch geleidende deeltjes registreert en niet door schuim- en luchtinsluitsels, verontreinigingen, additieven of door donkerder worden gestoord wordt
Use of a measurement method that detects only electrically conductive particles, without interference from foam/air inclusions, contaminations, additives or darkening.
Bimatoprost Infecties en parasitaire aandoeningen: infectie (primair verkoudheid en hogere luchtweginfecties) Zenuwstelselaandoeningen: duizeligheid Oogaandoeningen: allergische conjunctivitis, cataract, donkerder worden van wimpers, versterkte irispigmentatie, blefarospasme, ooglidretractie, retinale bloeding, uveïtis.
Nervous system disorders: dizziness Eye disorders: allergic conjunctivitis, cataract, eyelash darkening, increased iris pigmentation, blepharospasm, eyelid retraction, retinal haemorrhage, uveitis.
- veranderingen in de huidskleur inclusief het vlekvormig donkerder worden van de huid, wat
- changes in skin colour including darkening of the skin in patches often starting on hands and
Door het gebruik van LUMIGAN kunnen uw wimpers donkerder worden en groeien en de huid rond het ooglid kan ook donkerder worden.
LUMIGAN may cause your eyelashes to darken and grow, and cause the skin around the eyelid to darken too.
Het kan niet veel donkerder worden.
Door het gebruik van GANFORT kunnen uw wimpers donkerder worden en groeien en is het ook mogelijk, dat de huid rond het ooglid donkerder wordt.
20 GANFORT may cause your eyelashes to darken and grow, and cause the skin around the eyelid to darken too.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 70. Exact: 20. Verstreken tijd: 115 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo