Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "door een rechtbank" in Engels

by a court
in a court
by a tribunal
by the court
Ik ga ervan uit dat de zaak behandeld wordt door een rechtbank die daartoe bevoegd is.
I believe the case will be judged by a court that is competent to do so.
Het is schandalig om die argumenten nu door een rechtbank aan ons te laten opleggen.
It is outrageous for them to be imposed on us by a court.
In het laatstgenoemde land, een buurland van Rusland, worden de daden van deze in toenemende mate totalitaire staat tegen zijn burgers, nog steeds door een rechtbank bekrachtigd.
In the latter country, a neighbour of Russia, the moves made by an increasingly authoritarian state against its citizens are still defined as being made in a court of law.
Wij zijn blij met, en steunen de uitlevering van de heer Fujimori aan Peru, zodat hij door een rechtbank kan worden geconfronteerd met de tegen hem ingebrachte aanklachten en, indien schuldig bevonden, overeenkomstig kan worden gestraft.
We welcome and support the extradition of Mr Fujimori to Peru so that he may face the serious charges against him in a court of law and, if found guilty, be punished accordingly and appropriately.
Arbitrage is een alternatieve manier om geschillen te laten beslechten door een rechtbank bestaande uit één of meer individuen die hun bevoegdheid halen uit de overeenkomst van partijen.
Arbitration is an alternative method of dispute settlement by a tribunal composed of one of more individuals who get their authority from the agreement of the parties.
Ik wilde het fluisteren haar meer dan een diner bij kaarslicht, niet hebt terug te lezen aan haar door een rechtbank stenograaf.
I wanted to whisper it to her over a candlelight dinner, not have it read back to her by a court stenographer.
Enkele maanden geleden maand, een verdachte in een van de narcotica-geassocieerde gevallen werd schuldig bevonden door een rechtbank in Denemarken Na bestudering getraceerd Bitcoin transacties als bewijs.
Several months ago month, a defendant in one of the narcotics-associated cases was found guilty by a court in Denmark after considering traced Bitcoin transactions as proof.
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar wordt geacht door een rechtbank, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht.
If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect.
De detentie van kinderen dient te worden onderworpen aan een periodieke toetsing door een rechtbank, waarbij het ook om een alleensprekende rechter kan gaan.
Detention of children should be subject to periodic review by a court, which could also be a judge sitting alone.
personen die gearresteerd of door een rechtbank veroordeeld zijn en die moeten worden vervoerd.
persons either under arrest or convicted by a court of law who have to be transported.
De lichamen zijn waarschijnlijk gelinkt aan Calvin Parker, onlangs wegens onvoldoende bewijs vrijgelaten door een rechtbank
The bodies are believed to be connected to Calvin Parker, the man recently released by a court due to insufficient evidence.
Libor Rouček over de onterechte veroordeling van twee Tsjechische entomologen door een rechtbank in West-Bengalen (
Libor Rouček on an unjust sentence for Czech entomologists by a court in West Bengal (
Het voorstel blijft vaag over de terugbetaling van gemaakte kosten en opgelopen schade als gevolg van maatregelen die door een rechtbank op basis van de inhoud van de intracommunautaire inbreuk ongegrond worden verklaard.
The proposal is unclear regarding the conditions for reimbursement of costs or losses incurred as a result of measures held to be unfounded by a court as far as the substance of the intra-Community infringement is concerned.
Verzoeker voert aan dat hij weliswaar schuldig is bevonden door een rechtbank aan deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk, maar dat hij tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld.
The applicant submits that, although he has been found guilty by a court of participating in a criminal organisation with terrorist aims, he has appealed against that judgment.
Strafbare feiten moeten in iedere rechtsstaat, zoals de Voorzitter bekend is, ten laste worden gelegd en worden vastgesteld en gepreciseerd door een rechtbank, in overeenstemming met een heel oud beginsel:.
As the President knows, under any rule of law, any action as a result of illegal actions must be applied, determined and enforced by a court, in accordance with a very ancient principle:.
Organisaties die in de afgelopen twee jaar door een rechtbank in de Europese Unie schuldig werden bevonden aan een misdrijf moeten in de regel, zo staat in het voorstel, niet worden gefinancierd.
Organizations which have been found guilty by a court in the European Community during the last two years, should generally not be financed, according to the resolution.
De lidstaten informeren de Commissie in het bijzonder over wijzigingen (bv. ten gevolge van een uitspraak door een rechtbank tijdens een beroepsprocedure) in verband met de status van de gemelde maatregelen, met de risicobeoordeling en met nieuwe beslissingen inzake vertrouwelijkheid.
In particular, Member States inform the Commission of any changes (e.g. following a ruling by a court during an appeal procedure) to the status of the notified measures, to the risk assessment and to new decisions regarding confidentiality.
Beslissingen over aangelegenheden die onder het Protocol van Athene vallen, gegeven door een rechtbank van een derde land dat
Judgments on matters covered by the Athens Protocol, when given by a court of a third State
Vandaag moet iemand die een vonnis in een andere lidstaat uit wil laten voeren eerst om de uitvoering verzoeken, waarna de uitvoering door een rechtbank in het land in kwestie moet worden toegestaan.
Currently, anyone who wishes to have a judgment enforced in another Member State must first apply for and then be granted enforcement by a court in that country.
Volgens de informatie waarover de Raad beschikt, is mevrouw Özsögüt op 5 september 2008 in vrijheid gesteld, nadat zij door een rechtbank was vrijgesproken van één van de haar ten laste gelegde feiten en was veroordeeld voor het andere.
According to the Council's information, Ms Özsögüt was released on 5 September 2008, having been acquitted on one of the charges brought against her and convicted on the other by a court.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75. Exact: 75. Verstreken tijd: 400 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo