Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "erop wijzen" in Engels

point out
indicate
say
suggest
remind
stress
note
emphasise
inform
mention
recall
draw attention
underline

Suggesties

Moeten we erop wijzen hoe transparant...
Do we have to point out how transparent...
Mag ik erop wijzen dat wij nog steeds de rechten op die opera hebben.
Ha! - May I point out that we still hold the rights to the opera.
Bepaalde sporen kunnen erop wijzen dat het geen zelfmoord was.
She's made various notes, which could indicate that the girl didn't commit suicide.
Er zijn tal van symptomen die erop wijzen dat iemand ten prooi is gevallen aan alcoholisme.
There are lots of symptoms that indicate that someone has fallen victim to alcoholism.
Ik wil erop wijzen dat Europa en Amerika een familie vormen.
Instead, what I want to say is that Europe and America belong to the same family.
Mijnheer Maxwell, mag ik je erop wijzen dat 12 landen staats- hoofden stuurden om over 2 uur te tekenen.
Mr. Maxwell, may I point out to you that 12 countries have sent heads of state to sign this agreement in two hours.
Ik wil erop wijzen dat ik eigenlijk uit Engeland kom.
Fishy. I just wanted to point out that I'm actually from England.
Toch moeten we erop wijzen een gemeenschappelijke misvatting over Gosavy en soortgelijke programma's.
However, we should point out a common misconception about Gosavy and similar programs.
Maar ik wil u erop wijzen dat wij geen schuld hebben.
But I want you to point out that we do not have any debt.
Ik wil u erop wijzen dat deze regeling geen automatisme is.
Let me point out, though, that this regulation will not work without effort.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde u erop wijzen dat de Italiaanse tekst gecorrigeerd moet worden.
Mr President, I must point out that a linguistic correction needs to be made to the Italian text.
Wat de begroting betreft wil ik erop wijzen dat de producenten grote inspanningen leveren.
So far as the budget is concerned, I would point out that producers are making great efforts.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde erop wijzen dat amendement 20 moet worden gecorrigeerd, tenminste in het Zweeds.
Mr President, I want to point out that there should be a correction to Amendment No 20, at least in the Swedish version.
Tenslotte wil ik erop wijzen dat zetmeelaardappelen niet kunnen worden vergeleken met consumptieaardappelen.
Finally, I would point out that starch potatoes cannot be compared with table potatoes.
Tot slot wil ik erop wijzen dat veel contacten met andere landen in het Midden-Oosten via Libanon zijn gelegd.
Finally, I would point out that it was always through the Lebanon that many of the contacts were made with the other Middle Eastern countries.
Ik wil erop wijzen dat de Republiek Moldavië de voornaamste hervormer is in het Oostelijk Partnerschap.
I should point out that the Republic of Moldova is the leading reformer within the Eastern Partnership.
Wat betreft de pretoetredingssteun wil ik erop wijzen dat de tenuitvoerlegging nog steeds niet bevredigend is.
With regard to pre-accession aid, I would also like to point out that in this case implementation continues to be unsatisfactory.
Het kan erop wijzen dat hij niet schuldig is.
But it might indicate that he's not guilty.
Ik moet je erop wijzen dat jou nu precies hetzelfde kan overkomen.
Now I would be derelict in my duty if I didn't point out that this might be exactly what's happening to you.
Ik moet u erop wijzen dat we nog negen dagen hebben.
Before we break up, I remind you that we have nine days left.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2484. Exact: 2484. Verstreken tijd: 132 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo