Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "fysieke mishandeling" in Engels

physical abuse
battery
physical assault
physical maltreatment
Ik zie geen tekenen van fysieke mishandeling of ondervoeding.
Well, I'm not seeing any signs of physical abuse or malnourishment.
In je verklaring beschreef je mentale en fysieke mishandeling.
In your statement, you described chronic mental and physical abuse.
Aanvankelijk heeft ze bij een ondervraging de moord "bekend", maar ze heeft die bekentenis later ingetrokken, waartoe ze naar eigen gedwongen werd na fysieke mishandeling.
She initially 'confessed' to the murder under interrogation, but has since retracted her confession, which she says she was forced to make under duress following physical assault.
Het komt overeen met fysieke mishandeling.
It's consistent with physical abuse.
De fysieke mishandeling die hij zag in het huishouden bedrukt hem.
All right, so the physical abuse he witnessed in the household imprinted on him.
De fysieke mishandeling waar jij mij aan blootstelde.
The physical abuse you subjected me to.
Deze mensen worden onderworpen aan verbale en fysieke mishandeling en worden zelfs wettelijk vervolgd om verzonnen redenen.
These people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.
Pap, nadat ik mam en Lisa elkaar heb zien afkatten, ben ik blij dat onze relatie over fysieke mishandeling gaat, niet over psychologische.
Dad, after seeing Mom and Lisa go at it, I'm glad our relationship is about physical abuse, not psychological.
Er was bewijs om aan te voeren dat een van de leidinggevende inspecteurs in de zaak zich gebonden had en wat fysieke mishandeling van de verdachte toestond.
There was evidence to suggest that one of the lead detectives on the case had engaged in, or allowed to occur, some physical abuse of the suspect.
alle daden van homofoob of transfoob geweld te veroordelen, met inbegrip van pesterijen, vernedering en verbale of fysieke mishandeling, door zowel de overheid als privé-personen,
condemn all acts of homophobic or transphobic violence, including harassment, humiliation and verbal or physical abuse, by both the state and private individuals;
Klassieke kenmerken van fysieke mishandeling.
All of them, classic signs of physical abuse.
Waar ik op aanstuur is of je tekenen zag van fysieke mishandeling.
What I'm getting at is whether you detected any indications of physical abuse.
Het rapport geeft ook een beschrijving van de fysieke mishandeling en de vernederende behandeling waar de kinderen tijdens de arrestatie mee te maken krijgen en van het fysieke en mentale geweld waarmee ze tijdens de verhoren te maken krijgen.
The report also describes the physical abuse and humiliating treatment of minors at the time of their arrest, and incidents of psychological and physical abuse sustained by minors in the course of interrogation.
Jennifer is nooit hersteld na al die jaren van psychische en fysieke mishandeling.
Jennifer never recovered after she was psychologically and physically abused for years.
Tot nu, zegt victomologie, de handelswijze, de fysieke mishandeling dat het een mannelijke dader moet zijn.
Until now, victimology, M.O., and physical abuse indicated a male offender.
Toen dienden engelen hem, maar niet zoals de koranische Gabriël doet, met fysieke mishandeling en onderdrukking.
Then angels ministered to him, but not as the Quranic Gabriel does, with physical mistreatment and oppression.
De voorzitter van de beroepsvereniging voor kindergeneeskunde in Duitsland heeft eens gezegd: roken in het bijzijn van kinderen is opzettelijke fysieke mishandeling.
The president of the German association of paediatricians once said that smoking in the presence of children constitutes intentional bodily harm.
overwegende dat Ales Mikhalevich op 28 februari 2011 een verklaring heeft gedaan waarin hij de psychische en fysieke mishandeling beschrijft waaraan politieke gevangenen worden onderworpen met als doel ze tot bekentenissen te dwingen en te doen erkennen dat ze schuldig zijn,
whereas on 28 February 2011 Ales Mikhalevic issued a statement giving an account of the mental and physical torture to which the political prisoners were subjected in order to coerce them to confess and accept evidence of their guilt,
de onmiddellijke stopzetting van de fysieke mishandeling en bedreiging van de vreedzame tegenstanders in het land door de militaire en paramilitaire aanhangers van het regime.
an end to the violent beatings of and threats to the peaceful opposition;
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 19. Exact: 19. Verstreken tijd: 43 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo