Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gegrondheid" in Engels

validity
justification
legitimacy
relevance
soundness
wisdom
pertinence
well founded
well-founded
merits
good grounds
substance
adequacy
appropriateness

Suggesties

Niemand weet hoe je die toe kunt passen en aan de gegrondheid ervan wordt alom getwijfeld.
No one knows how to implement this directive and its validity is universally questioned.
Blijft de vraag over de gegrondheid van de tenlasteleggingen...
But the question, the validity of the charges.
a) de rechterlijke instantie de gegrondheid van de vordering niet vooraf heeft onderzocht
(a) the court has not examined the justification of the claim before issuing the notification
Drie opmerkingen om de gegrondheid van dit doel te illustreren.
Let me make three comments to illustrate the legitimacy of this objective.
De ontvankelijkheid heeft in geen geval betrekking op de gegrondheid van de redenen.
The admissibility is in no way related to the legitimacy of the reasons.
De Commissie heeft om bijkomende gegevens verzocht om de gegrondheid van het verzoek te kunnen nagaan.
The Commission asked for further information in order to be able to assess the validity of the application.
We onderhouden namelijk goede betrekkingen met onze collega's in het Amerikaanse Congres, die wij proberen te overtuigen van de gegrondheid van onze argumenten.
We maintain good relations, in fact, with our colleagues from the US Congress, whom we are trying to convince about the validity of our arguments.
Ze bleef beperkt tot het verantwoorden van de door de lidstaten voorgestelde programmering, en er werd slechts zelden ingegaan op de gegrondheid ervan en op de achterliggende strategie.
Evaluation was confined to justifying the programming as proposed by Member States and only rarely considered its validity and the underlying strategy.
Indien er dwingende redenen zijn om aan de gegrondheid van een verzoek te twijfelen, kan de organisatie verder bewijsmateriaal eisen alvorens over te gaan tot rectificatie, aanvulling of uitwissing.
If there are compelling grounds to doubt the legitimacy of the request, the organisation may require further justifications before proceeding to rectification, amendment or deletion.
De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen eisen dat deze producenten alle gegevens meedelen die nodig zijn om de gegrondheid van de aanvraag te verifiëren.
The competent authorities of the Member States may require such producers to supply any evidence needed to demonstrate the validity of their application.
Het uiteindelijke besluit over de gegrondheid van het in lid 1 bedoelde verzoek tot terugbetaling wordt genomen volgens de procedure van artikel 15, lid 2.
A final decision on the validity of a request for reimbursement, as referred to in the paragraph 1, shall be taken in accordance with the procedure laid down in Article 15(2).
Deze moeten overtuigd zijn van de gegrondheid van de controlemaatregelen die voor hen gelden en van het feit dat deze billijk en rechtvaardig worden toegepast.
They must be convinced of the validity of the monitoring measures that apply to them and that these measures are implemented fairly and justly.
Het Europees Parlement is de supranationale instantie die deze verhouding vast moet leggen en ik roep u ertoe op de gegrondheid hiervan te ondersteunen door u achter de rapporteur te scharen.
The European Parliament is the supranational Community body that can determine this relationship, and I therefore propose that you support its validity by showing support for our rapporteur.
Het klopt dat er over eerdere besluiten berichten in de pers zijn verschenen waarin de gegrondheid van die besluiten in twijfel werd getrokken, hoewel deze pas na diepgaand onderzoek genomen zijn.
Statements have certainly been made in the press regarding the previous decisions, and those statements were challenging the validity of these decisions, even though they had been taken following in-depth investigations.
De ontvankelijkheid en gegrondheid van het bezwaar worden summier gecontroleerd door de vereffenaars.
The admissibility and substance of the objection shall be checked briefly by the liquidators.
Er moet snel duidelijkheid komen over de gegrondheid van bepaalde aantijgingen.
The truth or otherwise of certain allegations needs to be verified quickly.
Ik betwist de gegrondheid ervan op zuiver juridische gronden.
I wish to contest their admissibility on a purely legal basis.
Het EPO-comité evalueert met regelmatige tussenpozen de gevolgen en de gegrondheid van de krachtens dit artikel geheven uitvoerrechten.
The EPA Committee shall undertake a regular evaluation in order to examine the impact and relevance of customs duties on exports applied under this Article.
De EU hoopt dat onderzoeken meer licht zullen werpen op de gegrondheid van deze beweringen.
The EU hopes that investigations will clarify the accuracy of these allegations.
In dit verband moet speciale aandacht worden verleend aan de gegrondheid en gevolgen van autobelasting op milieugebied.
In this context, special attention must be paid to the environmental appropriateness and impact of car taxation.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 160. Exact: 160. Verstreken tijd: 164 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo