Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geldigheidsduur" in Engels

Suggesties

De geldigheidsduur is eveneens vermeld in tabel.
The period of validity is also given in the table.
De geldigheidsduur wordt op het Uniebinnenvaartcertificaat vermeld.
The period of validity shall be stated on the Union inland navigation certificate.
Deze toegang is beperkt tot de geldigheidsduur van de verblijfstitel.
Such access shall be limited to the duration of the residence permit.
Voor bepaalde aanbiedingen en diensten zijn cookies met een langere geldigheidsduur nodig.
For particular goods and services, cookies of longer duration are required.
Aantekening: enkel tot de geldigheidsduur van de reeds afgegeven kaarten verstreken is.
NB: Only until the expiry of cards already issued.
Tevens dient de geldigheidsduur van die Beschikking te worden gewijzigd.
At the same time, the period of validity of that Decision should be modified.
Meerjarenprogramma's voor samenwerking worden ten hoogste voor de geldigheidsduur van deze verordening opgesteld.
Multiannual cooperation programmes shall cover no more than the period of validity of this Regulation.
Zij blijft evenwel van toepassing voor verrichtingen waarvoor tijdens de geldigheidsduur van die verordening een bewijs is afgegeven.
It shall, however, continue to apply in respect of operations for which a certificate was issued during the period of validity of that Regulation.
Deze verlenging wordt evenwel niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de geldigheidsduur van het certificaat.
However, such extensions shall not be taken into account for the purpose of determining the certificate's period of validity.
De geldigheidsduur van de Europese ziekteverzekeringskaart wordt bepaald door het uitgevend orgaan.
The period of validity of the European Health Insurance Card shall be determined by the issuing institution.
Wanneer de geldigheidsduur afloopt kan, indien noodzakelijk, een verlenging worden aangevraagd.
When the period of validity comes to an end an extension can be requested, if necessary.
De geldigheidsduur van een vergunning bedraagt tussen drie en twaalf maanden.
The period of validity of an authorisation is from three months to twelve months.
Ik verwelkom daarom het voorstel van de Commissie om de geldigheidsduur te verlengen.
I therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 26 afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten bedraagt niet meer dan zes maanden.
The period of validity of export permits and re-export certificates issued in accordance with Article 26 shall not exceed six months.
Deze zouden tijdens de gehele geldigheidsduur van de verbintenis stabiel moeten blijven.
These characteristics should be stable throughout the duration of the undertaking.
In te vullen wanneer de geldigheidsduur meer dan twee jaar bedraagt.
Information to be supplied where the period of validity exceeds two years.
de afgevende instantie, datum afgifte en geldigheidsduur;
the issuing authority, date of issue and period of validity;
bepalen dat het certificaat van EG-typeonderzoek een geldigheidsduur heeft;
provide for the EC-type examination certificate to have a period of validity;
De vergunningverlenende autoriteit kan de geldigheidsduur met één maand verlengen.
The licensing authority may decide to prolong the period of validity by one month.
De vergunning wordt gewijzigd wanneer een medische beperking moet worden geregistreerd tijdens de geldigheidsduur.
The licence shall be amended when a medical restriction is to be recorded during the period of validity.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1823. Exact: 1823. Verstreken tijd: 110 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo