Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geldigheidsduur van de certificaten" in Engels

term of validity of licences
period of validity of licences
period of validity of the licences
term of validity of the licences
Op verzoek van de titularis wordt de geldigheidsduur van de certificaten zoals bedoeld in artikel 1, aangepast door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
On request of the holder, the term of validity of licences as provided for in Article 1 is adjusted by the competent authorities of the Member States.
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 174/1999 de geldigheidsduur van de certificaten voor de verschillende groepen producten is vastgesteld;
Whereas Regulation (EC) No 174/1999 fixes the term of validity of licences for the various product groups;
dat, gezien de moeilijke situatie op uitvoergebied die zich voor sommige zuivelproducten voordoet, de geldigheidsduur van de certificaten voor de producten dient te worden verlengd;
whereas, in view of the present difficulty in exporting certain milk products, the term of validity of licences for those products should be extended;
worden de geldigheidsduur van de certificaten en de andere uitvoeringsbepalingen van dit artikel vastgesteld, waarbij met name een termijn voor de afgifte van de certificaten kan worden bepaald.
detailed rules shall be adopted for applying this Article, including in particular the term of validity of licences and, if necessary, a time limit for the issue of licences.
Daarnaast moeten bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de spreiding van het contingent over het jaar en de geldigheidsduur van de certificaten.
Quotas should also be staggered over the year and the term of validity of licences should be specified.
Volgens dezelfde procedure worden de geldigheidsduur van de certificaten en de overige uitvoeringsbepalingen van dit artikel vastgesteld.
The period of validity of licences and other detailed rules for the application of this Article shall be determined in accordance with the same procedure.
b) de geldigheidsduur van de certificaten, en
1. De geldigheidsduur van de certificaten is,
(4) De geldigheidsduur van de certificaten moet worden vastgesteld, rekening houdend met de gebruiken en de levertijden die in de internationale handel gelden.
(4) The period of validity of licences should be laid down taking account of the uses and delivery deadlines practised in international trade.
Om sneller over de gegevens betreffende de in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden te beschikken, dient de geldigheidsduur van de certificaten te worden verkort.
In order to quickly obtain information on the quantities released for free circulation in the Community, the period of validity of licences should be shortened.
Teneinde over een informatiestroom op basis van het kalenderjaar te beschikken, is het voorts dienstig de geldigheidsduur van de certificaten te beperken tot 31 december.
To ensure the relevant information relates to the calendar year, the period of validity of licences should not extend beyond 31 December.
de geldigheidsduur van de certificaten of de vergunningen;
the period of validity of the licences or of the authorisations;
De geldigheidsduur van de certificaten verstrijkt evenwel in elk geval uiterlijk op 31 december van het jaar van afgifte.
However, licences shall not be valid beyond 31 December of the year of issue.
de geldigheidsduur van de certificaten niet is verstreken vóór 1 januari 2008;
the validity of the licences has not expired before 1 January 2008;
De in artikel 6 bepaalde geldigheidsduur van de certificaten kan zich echter niet verder dan het einde van het betrokken jaar uitstrekken. .
However, the term of validity of licences as provided for in Article 6 may not extend beyond the end of the year concerned.
Bij de bepaling van de geldigheidsduur van de certificaten dient rekening te worden gehouden met de gebruiken en leveringstermijnen die in het internationale handelsverkeer gelden.
The period of validity of licences should reflect the practices and delivery periods customary in international trade.
In het gemeenschappelijk standpunt wordt de comitéprocedure niet langer toegepast op de kwestie van de geldigheidsduur van de certificaten.
The common position no longer applies the committee procedure to the question of the period of validity of certificates.
(3) Om de hoeveelheden naar behoren te kunnen beheren, moet worden bepaald dat de geldigheidsduur van de certificaten telkens aan het einde van het contingentjaar verstrijkt.
(3) In order to ensure proper management of the quantities, it is necessary to set a final date for the validity of licences at the end of each quota year.
- de geldigheidsduur van de certificaten nog niet is verstreken op 1 november 2005,
- their validity has not expired by 1 November 2005,
1. Voor de bepaling van de geldigheidsduur van de certificaten is artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van toepassing.
1. For the purposes of determining the period of validity of the licences, Article 23(1) of Regulation (EC) No 1291/2000 shall apply.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 50. Exact: 50. Verstreken tijd: 254 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo