Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gepastheid" in Engels

appropriateness
adequacy
suitability
In dit stadium is het nog niet mogelijk geweest tot een conclusie te komen over de gepastheid van een definitieve minimuminvoerprijs.
At this stage, it has not yet been possible to reach a conclusion on the appropriateness of a definitive minimum import price.
Wat betreft de gepastheid van de maatregel betoogt Astra dat de satelliettechnologie op grond van schaalvoordelen economisch aantrekkelijker wordt naarmate het geografisch bereik toeneemt.
Concerning the appropriateness of the measure, Astra claims that thanks to economies of scale, the larger the geographical coverage, the more economically attractive satellite technology becomes.
De Commissie heeft twijfels over de noodzaak, proportionaliteit en gepastheid van deze maatregel.
The Commission has doubts about the necessity, proportionality and adequacy of this measure.
Dit betekent dat iedere lidstaat het door het derde land of de internationale organisatie geboden niveau van gepastheid vrij zal kunnen beoordelen.
This means that each Member State will assess at its own discretion the level of adequacy provided for by the third country or international organisation.
Als u meer wilt weten over de grondslag voor het overdragen van uw gegevens buiten de EER wanneer er geen vaststelling van gepastheid heeft plaatsgevonden, kunt u contact opnemen met.
If you would like to know more about the basis on which we transfer your data outside the EEA where a finding of adequacy hasn't been made, please contact.
Met zijn tweede middel stelt het Europees Parlement dat de vaststelling van gepastheid van de Commissie ook de essentiële beginselen van richtlijn 95/46 schendt.
In its second plea, the European Parliament takes the view that the Commission's decision on adequacy also infringes the fundamental principles of Directive 95/46.
Tevens stelt verzoekster dat de Commissie de geschiktheid en de gepastheid van de toezeggingen niet heeft gemotiveerd en dus een ernstige beoordelingsfout heeft gemaakt.
Furthermore, the applicant claims that the Commission failed to give reasons as to the appropriateness and adequacy of the commitments and therefore committed a serious error of assessment.
Na deze periode van tien jaar wordt de gepastheid van de betrokken steunmaatregelen door de lidstaten herbeoordeeld.
After this 10-year period, Member States shall re-evaluate the appropriateness of the aid measures concerned.
de gepastheid van en de voorwaarden voor een volledige dekking voor bepaalde tijdelijk verhoogde balansen;
the appropriateness and modalities of providing for full coverage for certain temporarily increased account balances;
Bij projecten voor een bedrag van meer dan 50 miljoen SDR wordt, wanneer de gepastheid van deze hulp wordt onderzocht, bijzondere aandacht geschonken aan de verwachte beschikbaarheid van financiering op de voorwaarden van de markt of van de regeling.
In respect of projects larger than 50 million SDRs special weight shall be given to the expected availability of financing at market or Arrangement terms when considering the appropriateness of such aid.
Alvorens dit besluit te nemen moet de rechter die de groepscoördinatieprocedure heeft geopend de deelnemende insolventiefunctionarissen de mogelijkheid bieden door hem te worden gehoord, zodat zij hun opmerkingen over de gepastheid van het verzoek van de coördinator kenbaar kunnen maken.
Before taking its decision, the court which has opened the group coordination proceedings should give the possibility to the participating insolvency practitioners to be heard before it in order to allow them to communicate their observations on the appropriateness of the coordinator's request.
Samen met de Commissie hebben we het privacyschild ontwikkeld zodat in de Verenigde Staten gevestigde organisaties kunnen voldoen aan de eisen inzake gepastheid inzake gegevensbescherming in het kader van EU-wetgeving.
We have worked with the Commission to develop the Privacy Shield to allow organizations established in the United States to meet the adequacy requirements for data protection under EU law.
Dit pakket biedt, samen met andere documenten waarover de Commissie de beschikking heeft via openbare bronnen, een zeer sterke basis voor een nieuwe vaststelling van gepastheid door de Europese Commissie [1].
This package, along with other materials available to the Commission from public sources, provides a very strong basis for a new adequacy finding by the European Commission [1].
De gepastheid van het verbod op de visserij op kabeljauw, schelvis en wijting in ICES-deelgebied VI, moet periodiek worden getoetst in het licht van wetenschappelijk advies, met het oog op de wijziging of intrekking ervan.
The appropriateness of the prohibition on fishing for cod, haddock and whiting in ICES sub-area VI should be periodically reviewed in the light of scientific advice, with a view to its amendment or repeal.
10. Voor elk van de voorgestelde maatregelen zou de Commissie graag gedetailleerde opmerkingen ontvangen over de gepastheid en de opzet van de maatregelen.
10. For each of the proposed measures, the Commission would like to obtain detailed comments about the appropriateness of the measure and its design.
De Commissie moet binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening de gepastheid beoordelen van de in deze verordening vastgestelde methodologie voor de berekening van de omzet.
The Commission should assess the appropriateness of the methodology for the calculation of turnover set out in this Regulation within four years of the entry into force of this Regulation.
CGD verifieert het prikkelende effect en de gepastheid van haar beloningssystemen en ziet erop toe dat ze niet leiden tot blootstelling aan ongewenste risico's, gericht zijn op de duurzame langetermijndoelen van de onderneming en transparant zijn.
CGD shall verify the incentive effect and appropriateness of its remuneration systems and ensure that they do not result in exposure to undue risks, are oriented towards sustainable, long-term company objectives, and are transparent.
Dit besluit heeft slechts betrekking op de gepastheid van de bescherming die door de in de bijlage opgenomen modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers wordt geboden.
This Decision concerns only the adequacy of protection provided by the standard contractual clauses set out in the Annex for the transfer of personal data to processors.
Tezelfdertijd heeft de Commissie op eigen initiatief een onderzoek naar de gepastheid van de vorm van de maatregelen geopend [4] overeenkomstig artikel 11, lid 3 van de basisbeschikking.
At the same time, the Commission also initiated on its own initiative an investigation in accordance with Article 11(3) of the basic Decision in order to examine the appropriateness of the form of the measures [4].
Geef me welk bedrag dan ook, of geen enkel, dat je het gevoel van zuiverheid, evenwicht en gepastheid geeft, een bedrag dat jouw dankbaarheid uitdrukt voor het feit dat ik naar je toe kom.
Give me whatever amount, or none at all, that leaves you with a feeling of clearness, balance, and appropriateness, an amount that reflects your gratitude for my coming to be with you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 54. Exact: 54. Verstreken tijd: 98 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo