Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gerechtvaardigd" in Engels

Suggesties

Ik heb mezelf op allerlei manieren gerechtvaardigd.
Now I've justified this to myself in all sorts of ways.
Ze denken dat hun misdaden gerechtvaardigd waren.
You should know they think their crimes - are justified.
Volgens de Commissie is die verdere beperking niet gerechtvaardigd.
In the Commission's view, this further restriction is not warranted.
Wanneer vrijstelling gerechtvaardigd is, worden de geldende uitgebreide maatregelen dienovereenkomstig gewijzigd.
Where an exemption is warranted, the extended measures in force shall be amended accordingly.
Als na de scheiding het bedrijf buiten bereik van uw vrouw was, zou Barry's werk gerechtvaardigd zijn.
Once the divorce was finalized and the company was out of your wife's reach, well, Barry's work would be vindicated.
Lorenzo's interesse in u was gerechtvaardigd.
It would appear Lorenzo's interest in you was justified.
Derhalve zou alleen financiering achteraf gerechtvaardigd zijn.
Under these conditions, only ex post financing could be justified.
De EU vindt deze eisen gerechtvaardigd.
The EU considers that these requirements are justified.
Deze maatregelen zijn niet objectief gerechtvaardigd.
Those measures cannot be regarded as objectively justified.
Op basis daarvan zijn geharmoniseerde milieuheffingen gerechtvaardigd.
It is on this basis that harmonised environmental taxes are justified.
Een verwijzing naar artikel 308 is dus geheel gerechtvaardigd.
The use of Article 308 is, therefore, fully justified.
Voorts stelt Duitsland dat de beoogde steunintensiteit gerechtvaardigd was.
Furthermore, Germany argues that the envisaged aid intensity was justified.
Toeslagen voor deze aanvullende werkzaamheden zijn daarom niet gerechtvaardigd.
Therefore, any surcharges for that additional work are not justified.
Overheidsinterventie ter ondersteuning van energie-innovatie is dus noodzakelijk én gerechtvaardigd.
Public intervention to support energy innovation is thus both necessary and justified.
Daarom kan staatssteun gerechtvaardigd zijn wanneer de verhuizing plaatsvindt om milieuredenen.
State aid may therefore be justified if the relocation is made for environmental reasons.
Vrijstellingen op basis van gezondheids- en rechtsargumenten zijn niet gerechtvaardigd.
No exemptions are justified on the basis of health or law arguments.
We zien nu dat mijn bezorgdheid gerechtvaardigd was.
It can be seen, today, that my misgivings were justified.
Toch is dat om een aantal redenen gerechtvaardigd.
However, there are a number of reasons why that is justified.
Dat is mijns inziens niet gerechtvaardigd.
I do not think that this is justified.
Het laatste is gevaarlijk en niet gerechtvaardigd vanuit milieuoogpunt.
The latter is dangerous and is not justified from an environmental point of view.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4942. Exact: 4942. Verstreken tijd: 216 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo