Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "geschiktheid" in Engels

Suggesties

Dat betekent dat we officieel jullie geschiktheid gaan beoordelen.
That means that officially we are going to assess your suitability.
Ze had alleen bloedmonsters nodig om te testen op geschiktheid.
She just needed blood samples to test for suitability.
Alles wat je doet reflecteert op je geschiktheid om Nica te houden.
Everything that you do reflects on your fitness - to keep Nica.
Goed. De klinisch psycholoog uitte zijn zorg over haar geschiktheid om Hastings te verhoren.
The clinical psychologist has expressed some concerns about her fitness to interview with Hastings effectively.
Geen van de belanghebbenden heeft opmerkingen of bezwaren gemaakt omtrent de geschiktheid van dat land.
In this connection, no comments or objections on the appropriateness of this country were received from interested parties.
Methodologische geschiktheid en consistentie (d.w.z. voltooiing van hulpbronnen gebruik- en emissieprofiel volgens deze algemene gids).
Methodological Appropriateness and Consistency (i.e. completion of Resource Use and Emissions Profile according to this general Guide).
KWR voert een verkenning uit ten aanzien van de beschikbaarheid en geschiktheid van dergelijke testen.
KWR is carrying out an exploration into the availability and suitability of such tests.
Niet de fysieke geschiktheid, maar de ongewone reis veroorzaakt problemen door golven en troggen.
Not the physical fitness, but the unusual ride through waves and troughs caused problems.
Zoals wij allen weten het cirkelen een grote manier is om uw algemene cardiovasculaire geschiktheid te verbeteren.
As we all know cycling is a great way to improve your overall cardiovascular fitness.
Claims van werkzaamheid, geschiktheid, wenselijkheid, of andere niet-objectieve uitspraken over bedrijven, producten of diensten.
Claims of efficacy, suitability, desirability, or other non-objective statements about businesses, products, or services.
Printsnelheid is afhankelijk van de geschiktheid van de gekozen toepassing.
Print speed will be dependent on suitability to the chosen application.
Het keuringsvoorschrift wordt gebruikt om de geschiktheid te controleren van boordzuiveringsinstallaties aan boord van passagiersvaartuigen.
The test specification shall be used to verify the suitability of on-board sewage treatment plants on passenger vessels.
Bijgevolg konden de argumenten inzake de geschiktheid van Brazilië als referentieland niet worden aanvaard.
Consequently, the claims concerning the suitability of Brazil as an analogue country could not be accepted.
Dit betekent dat de geschiktheid van bestaande farmaceutische vormen/concentraties altijd moet worden besproken in het plan voor pediatrisch onderzoek.
This means that the suitability of existing pharmaceutical forms/strengths should always be discussed in the paediatric investigation plan.
Noodzaak van staatsinmenging en geschiktheid van de steun als interventie-instrument
Need for state intervention and appropriateness of the aid as a policy instrument
Verificatie van de geschiktheid van bemonsteringmethoden, analysemethoden en detectietests.
Verification of the appropriateness of methods of sampling, methods of analysis and detection tests.
Het gaat over jouw geschiktheid als leider.
It's about your fitness as leader.
Aanvragers worden verwezen naar de vergunningverlenende autoriteit voor de beoordeling van hun medische geschiktheid.
Applicants shall be referred to the licensing authority for the assessment of their medical fitness.
Het evalueert ook de geschiktheid van de verdachte om verder te gaan in Quantico.
It also assesses the fitness of the accused to continue on at Quantico.
De ECB heeft ernstige bedenkingen bij de geschiktheid van de voorgestelde procedure.
The ECB has serious concerns as to the appropriateness of the proposed procedure.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1124. Exact: 1124. Verstreken tijd: 160 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo