Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "goedkeuren dat" in Engels

accept that
accept the fact that
approve of
We kunnen onmogelijk goedkeuren dat een land dat voor uitbreiding is, niet bijdraagt aan de financiering ervan.
It is impossible to accept that a country which supports enlargement should not share in the cost of it.
En nu moeten wij goedkeuren dat Amerika 7 procent water aan de wijn mag toevoegen?
Are we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7%?
Voorts kan mijn fractie niet goedkeuren dat in de overwegingen gesproken wordt van mensen die "in sociaal opzicht niet opvallen".
Secondly, my group cannot accept the fact that the preamble states that these people are not conspicuous in society'.
Ik denk dat we niet langer mogen goedkeuren dat jonge Afrikaanse spelers met charters tegelijk worden ingevlogen in de Europese Unie waar men er slechts enkelen uitkiest en de rest volkomen aan hun lot overlaat.
Nor can we any longer accept the fact that young African players are brought to the EU on full charters and that only a few are taken on and all of the others completely abandoned.
Ze moeten in het openbaar verantwoord kunnen worden en ik ben er volledig van overtuigd dat de publieke opinie zal goedkeuren dat het Europees Parlement een sleutelpositie bij deze dialoog en democratische controle inneemt.
They must be stated publicly, and I am totally convinced that public opinion will still accept that the European Parliament has a key role to play in this matter, and in the monitoring of democracy.
We kunnen niet goedkeuren dat de nucleaire industrie voortdurend nieuwe projecten krijgt, hoewel het eigenlijk veel economischer, verstandiger en veiliger zou zijn om bijvoorbeeld aardgasoplossingen te steunen.
We cannot accept that the nuclear power industry be continually showered with new projects, when in fact it would be a lot more economical, rational and safer to lend support to, for example, natural gas.
Ik heb tegen het verslag gestemd, omdat ik niet kan goedkeuren dat vanaf het jaar 2009 10 % van de zetels in het Europees Parlement wordt bezet door afgevaardigden uit een kiesdistrict dat wordt gevormd door alle lidstaten van de Europese Unie.
I voted against the report, as I cannot accept that, as from the year 2009, 10 % of European Parliamentary seats should be filled by representatives from a pan-EU constituency.
Miljöpartiet kan de zogenaamde "harm reduction" -strategie niet goedkeuren, aangezien deze uitdrukking is verworden tot de codenaam van een drugsliberale strategie.-Miljöpartiet kan niet goedkeuren dat het programma wordt ingeleid met de constatering dat "streven naar een drugsvrije samenleving illusoir is".
The environmental party cannot accept the so-called 'harm reduction' strategy, because this concept has become a code word for a liberal strategy on drugs.-The environmental party cannot accept that the introduction to the programme states that 'a completely drug-free society is a Utopian vision'.
Tevens zal je goedkeuren dat mevrouw Johnson wordt aangenomen, met ingang van morgenochtend.
And you will authorize Mrs. Johnson's hiring starting tomorrow morning.
De decaan zou vast niet goedkeuren dat zijn oude vereniging zo zou veranderen.
I doubt Dean Bungalon would give approval to such a dramatic change to his old fraternity.
Daarom mogen wij vandaag of morgen bij de stemming niet goedkeuren dat de Europese Unie überhaupt het recht krijgt rijverboden uit te vaardigen.
Hence it is not on for us, when we vote today or tomorrow, to agree to the European Union being given the right to enact regulations of any kind on travel bans.
U moet goedkeuren dat Logan tijdelijk weg mag.
We need an executive order granting Logan a temporary furlough.
Wij kunnen niet goedkeuren dat democratisch verkozen organen hun wetgevende bevoegdheid moeten afstaan aan de EU-Commissie.
We cannot endorse this transfer of legislative power from democratically elected bodies to the EU Commission.
Ik kan eigenlijk niet goedkeuren dat je op kamers zit.
Is finally here. I have to object to you living in the dorms.
Maar ik kan niet goedkeuren dat U het wegnam.
I can't approve of you removing it.
Directeur Isler zal alleen goedkeuren dat we achter Martinez aan gaan.
You have to understand, I'm pretty sure Director Isler's only going to approve of us going after Martinez.
Zou hij goedkeuren dat je een moord pleegt?
Would he approve of you committing murder?
De engelen zouden het nooit goedkeuren dat miljoenen onschuldigen samen met die demonen omkomen.
The angels would never be in favor of killing millions of innocent Downworlders along with demons.
Ik kan niets goedkeuren dat misschien leidt tot de dood van de president.
I cann authorize any action at might result in the president's death.
Geachte afgevaardigden, de Diplomatieke Conferentie van Rome moet een verdrag afronden en goedkeuren dat tot doel heeft het Internationaal Straftribunaal in te stellen.
Ladies and gentlemen Members of this House, the diplomatic conference in Rome is due to close and approve a convention seeking to set up the International Criminal Court.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 52. Exact: 52. Verstreken tijd: 115 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo