Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "het wegnemen van belemmeringen" in Engels

remove barriers
the removal of barriers
removing obstacles
the removal of obstacles
the dismantling of barriers
remove obstacles
Er is echter nog wat werk aan de winkel in verband met het wegnemen van belemmeringen en de liberalisering van de diensten.
Not everything has yet been done to remove barriers and liberalise services.
Deze maatregelen voor het wegnemen van belemmeringen kunnen inhouden dat prikkels worden gegeven, wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd, richtsnoeren en interpretatieve mededelingen worden vastgesteld, of administratieve procedures worden vereenvoudigd.
Such measures to remove barriers may include providing incentives, repealing or amending legal or regulatory provisions, or adopting guidelines and interpretative communications, or simplifying administrative procedures.
De weg naar herstel van Ierland wordt geleid door de export, dus het wegnemen van belemmeringen voor het betreden van de EU-markt is cruciaal.
Ireland's path to recovery is being export-led; thus the removal of barriers entering in the EU market is crucial.
Als lid van de ACS-delegatie van het Europees Parlement houd ik mij intensief bezig met het wegnemen van belemmeringen voor de handel met de armste landen.
As a member of the European Parliament's ACP delegation, the removal of barriers to trade with the poorest countries concerns me greatly.
Maar de hervorming van buggy producten zoals de Veteranen Online applicatie maakt echt een verschil maken in het leven van mensen, door het wegnemen van belemmeringen van het veiligstellen van de gezondheidszorg die zij verdienen.
But reforming buggy products like the Veterans Online Application really makes a difference in people's lives, by removing obstacles from securing health care they deserve.
Maar de omzetting op 28 december is slechts het begin van het proces van het wegnemen van belemmeringen, aangezien elk land nu een lijst van voorstellen zal presenteren die discriminerend zijn voor andere landen en die zij denken te kunnen rechtvaardigen op grond van het algemeen belang.
But the transposition on 28 December is just the start of the process of removing obstacles, because every country is now going to come up with a list of proposals which discriminate against other countries and which, they believe, they can justify in the public interest.
De Europese Unie heeft met haar transportbeleid grote vooruitgang geboekt bij het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt voor vervoersdiensten.
The European Union has, through its transport policy, made great strides toward the removal of barriers to the single market for transport services.
Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat de Wereldhandelsorganisatie meer dan ooit nodig is, want zeker voor de Europese Unie is een verdere liberalisering van de wereldhandel en het wegnemen van belemmeringen voor het handelsverkeer doorslaggevend voor verbetering van de economische groei en de werkgelegenheid.
It remains my deep-rooted conviction that the WTO is more necessary than ever, because, particularly as far as the European Union is concerned, further liberalisation of world trade and the removal of barriers to trade are the key to increased economic growth and employment.
De verlaging van de belasting op arbeid moet gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen en ontmoedigende factoren in verband met de participatie op de arbeidsmarkt, met name voor degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan.
Reductions in labour taxation should aim to remove barriers and disincentives in relation to participation in the labour market, in particular for those furthest away from the labour market.
overwegende dat cohesie als een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie, gericht is op een polycentrische en harmonieuze ontwikkeling door middel van het verkleinen van regionale verschillen en het wegnemen van belemmeringen in de ontwikkeling, inclusief belemmeringen die voortvloeien uit natuurlijke en geografische handicaps,
whereas cohesion, as one of the EU's key objectives, aims to ensure multi-centred and harmonious development by reducing regional disparities and by removing obstacles to development, including obstacles which are linked to natural and geographical handicaps,
Het wegnemen van belemmeringen betekent ook een beter gebruik van de bestaande middelen.
The removal of barriers also means better use of existing resources.
Het wegnemen van belemmeringen voor de erkenning van sociale rechten zal resulteren in een grotere mobiliteit en meer werkgelegenheid in de Unie.
Removing obstacles to the recognition of social rights will lead to more mobility within the Union and increased employment.
Dit geldt ook voor vroege diagnose en het wegnemen van belemmeringen voor tests.
Early diagnosis and the reduction of barriers to testing are regarded as an urgent necessity.
Daarnaast mag het wegnemen van belemmeringen er niet toe leiden dat het niveau van consumentenbescherming verslechtert.
In addition, consumer protection levels should not be impaired by the dismantling of barriers.
Hiermee wordt het mogelijk om systematisch toezicht te houden op de door de lidstaten geboekte voortgang bij het wegnemen van belemmeringen.
This will permit systematic monitoring of Member States' progress in dismantling barriers.
Dat betekent dat we onze ambities voor het wegnemen van belemmeringen op het gebied van de handel en regelgeving omhoog moeten bijstellen.
That means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers.
b) het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van opzegbare overeenkomsten;
(b) removal of barriers that prevent the use of interruptible contracts;
Deze optie vereist van beide partijen een behoorlijke dosis ambitie en de bereidheid over te gaan tot onder meer niet-tarifaire maatregelen en het wegnemen van belemmeringen die Europese ondernemingen ondervinden bij hun toegang tot de Japanse markt voor overheidsopdrachten.
This option will require a considerable degree of ambition on both sides and a willingness to tackle, inter alia, non-tariff measures and the removal of obstacles that hamper European Union companies' access to Japan's market for public procurement.
In verschillende fasen van de behandeling van INSPIRE was het belangrijkste doel het wegnemen van belemmeringen die vooral het gemeenschappelijk gebruik van milieu-informatie door autoriteiten bemoeilijken.
At various stages of the debate on INSPIRE, the main aim was to remove some of the barriers that in particular hamper the shared use of environmental data among authorities.
Verdere vereiste is het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsmobiliteit - tussen banen, tussen regio's en over grenzen heen.
And it requires the removal of impediments to labour mobility - between jobs, between regions and across borders.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 52. Exact: 52. Verstreken tijd: 85 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo