Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "houdende vaststelling" in Engels

laying down establishing fixing
adopting
determining
Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.
Commission Decision laying down general implementing provisions for the reimbursement of medical expenses.
houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (ECB/2015/12)
laying down the principles of an Ethics Framework for the Single Supervisory Mechanism (ECB/2015/12)
houdende vaststelling van een beginsel van kostendeling voor het financieel mechanisme van de EER
establishing a principle of cost sharing for the EEA Financial Mechanism
Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale wetgeving houdende vaststelling van een termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst geen aanvang kan nemen.
This Article shall be without prejudice to any rule of national law establishing a period of time during which the performance of the contract may not begin.
2. De besluiten van de Commissie houdende vaststelling van het bedrag van deze betalingen vormen globale voorlopige vastleggingen, waarbij het totaalbedrag van de kredieten van het EGFL niet mag worden overschreden.
2. The Commission decisions fixing the amounts of these payments shall constitute global provisional commitments, which may not exceed the total appropriations entered for the EAGF.
Verordening (EEG) nr. 1467/70 van de Raad van 20 juli 1970 houdende vaststelling van enkele algemene regels voor interventie in de sector ruwe tabak PB L 164 van 27.7.1970, blz.
Regulation (EEC) No 1467/70 of the Council of 20 July 1970 fixing certain general rules governing intervention on the market in raw tobacco OJ L 164, 27.7.1970, p.
Voornoemde beslissingen zijn geformaliseerd in het ECB-Besluit houdende vaststelling van een programma voor de effectenmarkten (ECB/ 2010/5), dat op 14 mei 2010 door de Raad van Bestuur is goedgekeurd.
The above decisions were formalised in the ECB Decision establishing a securities markets programme (ECB/ 2010/5) adopted by the Governing Council on 14 May 2010.
Overeenkomstig verordening (EG) nr.../.. [houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong] kan een gekwalificeerd persoon een eerste onderzoek verrichten op het vrije wild.
In Regulation (EC) No.../... [laying down specific hygiene rules for food of animal origin] it is possible for a trained person to undertake a first examination of wild game.
Deze voorschriften zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong(6).
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin(6) lays down these rules.
Verordening (EU) 185/2010 van de Commissie, van 4 maart 2010, houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.
Commission Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010, laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security.
houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van bedrijven in nationale gegevensbanken voor varkens, zoals bedoeld in Richtlijn 64/432/EEG van de Raad
laying down detailed rules for registration of holdings in national databases for porcine animals as foreseen by Council Directive 64/432/EEC
Om de bindende prestatiedoelstellingen ten uitvoer te kunnen leggen, met financiële ondersteuning, moet op passende wijze rekening worden gehouden met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten [5].
The implementation of binding performance targets supported by incentives of a financial nature requires an appropriate link with Commission Implementing Regulation (EU) No 391/2013 of 3 May 2013 laying down a common charging scheme for air navigation services [5].
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, moeten de lidstaten volwassen runderen die meer dan 24 maanden oud zijn en die zijn gestorven, testen op BSE.
European TSE Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of TSEs requires Member States to test adult fallen cattle over the age of 24 months for BSE.
Richtsnoer (EU) 2015/856 van de Europese Centrale Bank van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (ECB/2015/12) (zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).
Guideline (EU) 2015/856 of the European Central Bank of 12 March 2015 laying down the principles of an Ethics Framework for the Single Supervisory Mechanism (ECB/2015/12) (see page 29 of this Official Journal).
houdende vaststelling van de beginselen voor feedbackverstrekking aan subcoördinatoren van bevoegde nationale autoriteiten en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)
laying down the principles for providing performance feedback to national competent authority sub-coordinators and repealing Decision (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)
Na raadpleging van de Autoriteit dient de Commissie een voorstel in voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van de kosten voor de evaluatie van aanmeldingen.
After consulting the Authority, the Commission shall submit a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing fees for the evaluation of notifications.
Beschikking 92/92/EEG van de Commissie van 9 januari 1992 houdende vaststelling van de eisen inzake uitrusting en structuur van de verzendingscentra en de zuiveringscentra voor levende tweekleppige weekdieren, waarvoor afwijkingen kunnen worden toegestaan.
Commission Decision 92/92/EEC of 9 January 1992 laying down the requirements relating to equipment and structure of dispatch and purification centres for live bivalve molluscs, for which derogations may be granted.
Verordening (EEG) nr. 1010/86 van de Raad van 25 maart 1986 houdende vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de productie voor bepaalde in de chemische industrie gebruikte producten van de sector suiker (PB L 94 van 9.4.1986, blz. 9).
Council Regulation (EEC) No 1010/86 of 25 March 1986 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry (OJ L 94, 9.4.1986, p. 9).
houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad
laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC
Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2763/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling van de algemene regels voor de steunverlening aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees [3] kan de Commissie besluiten de opslagtermijn te verkorten of te verlengen.
Under Article 3 of Council Regulation (EEC) No 2763/75 of 29 October 1975 laying down general rules for granting private storage aid for pigmeat [3], the Commission may decide to reduce or extend the storage period.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 220. Exact: 220. Verstreken tijd: 417 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo