Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ierse republiek" in Engels

Suggesties

In het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek hebben ernstige schendingen plaatsgevonden.
There have been serious breaches in both the UK and the Republic of Ireland.
Dit kan eveneens van toepassing zijn op grensoverschrijdend verkeer tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek.
This may also apply for cross-border traffic between Northern Ireland and the Republic of Ireland.
Laat de Ierse Republiek ons diner betalen.
Let the Irish Republic buy us dinner.
Als president van de Ierse Republiek... wil ik erkenning van de VS.
As president of the Irish Republic... I want recognition from the U.S.
Een paard dat "Ierse Republiek" heet heeft aan de Donnybrookrace meegedaan.
A horse called "Irish Republic" ran at Donnybrook today.
Ik hoop dat wij even efficiënt kunnen werken als de Ierse Republiek dat heeft gedaan.
I hope we will be able to work as efficiently as the Irish Republic has done.
Iedereen in de Ierse Republiek herinnert zich waar ze waren... toen ze vernamen dat Veronica Guerin werd vermoord op de Naas Road.
Everyone in the Republic of Ireland remembers where they were when they heard that Veronica Guerin had been murdered on the Naas Road.
De Ierse republiek is het enige land onder de 15 lidstaten waar over het Verdrag van Nice een referendum wordt gehouden.
In my country, the Republic of Ireland, in eight days time, there is a referendum on the Treaty of Nice, unique among the 15 Member States.
Geen enkel verslag over Schengen is compleet zonder de rituele klacht dat het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek niet meedoen.
No report on Schengen is complete without a ritual complaint about the failure of the United Kingdom and the Irish Republic to take part.
Een gepensioneerde collega nodigde me uit om te investeren in een onroerend goed deal in de Ierse Republiek.
A retired colleague invited me to invest in a property deal in the Irish Republic.
Wij begrijpen ook heel goed de zorgen en de ongerustheid die, zoals wij van de heer Hyland en anderen hebben gehoord, bij onze buren in de Ierse Republiek heersen.
We also acknowledge the worries and concerns about which Mr Hyland and others have spoken of our neighbours in the Republic of Ireland.
Betreft: Discriminatoire toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in de Ierse Republiek
Subject: Discriminatory administration of planning law in the Republic of Ireland
Betreft: Onwettige oplegging van registratiebelasting motorvoertuigen door de Revenue Commissioners in de Ierse Republiek
Subject: Illegal imposition of vehicle registration tax by the Revenue Commissioners in the Republic of Ireland
De overplaatsing van de heer Kelly naar een gevangenis in het rechtsgebied van de Ierse Republiek zou voor hem een duidelijke verbetering zijn en het leed van zijn familie aanzienlijk verlichten.
Transferring Mr Kelly to a prison which is in the jurisdiction of the Republic of Ireland would be clearly of great benefit to him and greatly alleviate the anguish being felt by his family.
In mijn kiesdistrict in Noord-Ierland hebben we geprofiteerd van wezenlijke verbeteringen van de noord-zuid-spoorverbinding vanaf Larne tot de grens met de Ierse Republiek en Dublin.
In my constituency of Northern Ireland, we benefited from essential improvements on the north-south rail connection from Larne through to the border with the Irish Republic and on to Dublin.
Mijnheer de Voorzitter, we hebben kunnen zien hoe de Ierse Republiek als gevolg van de euro in de huidige kritieke situatie is terechtgekomen.
Mr President, we can see the way in which the Irish Republic has been brought to its present predicament by the euro.
Het deed mij als Bask genoegen dat te horen, omdat de Ierse Republiek, die nog maar een eeuw bestaat, een bemoedigend voorbeeld is voor een staatloze Europese natie als de onze.
As a Basque, I was very pleased to hear that, because the Republic of Ireland, which has only existed for a century, can give a European stateless nation like ours a very encouraging example.
In de Ierse Republiek, waar nog helemaal geen sprake is van een uitbraak, zijn alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten in landelijke gebieden afgelast.
In the Republic of Ireland, where we have no outbreak, all non-essential gatherings in rural areas have been stopped.
In de Ierse Republiek hebben we het geluk gehad dat de uitbraak tot nu toe beperkt is gebleven tot één gebied dicht aan de Noord-Ierse grens.
In the Republic of Ireland we have been fortunate so far in that the outbreak has been confined to one area close to the border with Northern Ireland.
Ik ontdekte plotseling dat hij naar Schotland en naar de Ierse Republiek ging, maar niet naar Noord-Ierland.
I suddenly discovered that he went to Scotland and the Republic of Ireland but he did not come to Northern Ireland.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 77. Exact: 77. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo