Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ijzeren gordijn" in Engels

Een grens met een wel heel bijzonder karakter was het ijzeren gordijn.
The iron curtain was a rather special type of border.
Nu wordt het Europa verenigd dat sinds de Tweede Wereldoorlog fysiek en ideologisch door een ijzeren gordijn verdeeld was.
Now, the Europe that, since the Second World War, has been divided by an Iron Curtain, both physical and ideological, is to be united.
Het heeft niet uitgelegd waarom Polen aan de oostgrens een nieuw ijzeren gordijn moet aanbrengen.
There has been no explanation of why Poland is forced to build a new Iron Curtain towards the east.
Zoals dat ze spionnen waren achter het ijzeren gordijn.
Like, they were spies dropped behind the iron curtain.
Stalinisme en nazisme ontwikkelden zich gelijktijdig en deelden Europa op door middel van een ijzeren gordijn.
Stalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Hij heeft een bijzondere rol gespeeld bij de val van het ijzeren gordijn.
He played a special role in the downfall of the iron curtain.
Twee van ons gaan achter het ijzeren gordijn, dat is die deur daar, zoenen.
Two of us have to go behind the Iron Curtain, which is that door there, and kiss.
Je zit 1.600 km achter het ijzeren gordijn.
You're 1,000 miles behind the iron curtain.
Toen de FBI mijn hack vond, haalden ze het ijzeren gordijn neer.
Once the feds found my hack, they brought down the iron curtain.
We waren weer aan een "ijzeren gordijn" aangeland en de spanning was te voelen...
We had arrived at the "Iron Curtain" and one could feel the tension.
Maar ik ben diplomatiek, en wil het ijzeren gordijn oplichten.
But I'm all about diplomacy, raising the iron curtain.
De daar heersende omstandigheden verschillen niet van het leven achter het ijzeren gordijn dat vele collega's in dit Huis nog persoonlijk hebben ervaren.
Conditions there are no different from life behind the iron curtain, which many colleagues in this Chamber experienced personally.
Het was dit ijzeren gordijn dat het onmogelijk maakte om in Europa van de vrijheid te genieten.
It was this iron curtain that made it impossible to exercise freedom in Europe.
Als dit uit de hand loopt, kunnen we de rest van Oost Europa door een ijzeren gordijn bekijken.
If this thing spirals, we could be looking at the rest of Eastern Europe through an iron curtain.
Ik was boeken gaan smokkelen over het ijzeren gordijn, naar democratische oppositiegroepen in Oost-Europa, zoals Solidarnosc in Polen, tijdens mijn tienerjaren.
I had started smuggling books across the Iron Curtain to Democratic opposition groups in Eastern Europe, like Solidarity in Poland, when I was in my teens.
Toen het ijzeren gordijn viel en Duitsland werd herenigd, moest er een nieuwe dreiging worden gecreëerd, en dat werd het Islamitische terrorisme.
When the iron curtain fell and Germany was reunited, a new menace had to be created, which became Islamic terrorism.
De staatsgrens mag zich nu of in de toekomst niet ontwikkelen tot een nieuw ijzeren gordijn tussen Rusland en de zuidelijke Kaukasus.
National borders must not be allowed, either now or in the future, to become a new iron curtain between Russia and the southern Caucasus.
overwegende dat Schengen niet tot een nieuw ijzeren gordijn mag worden,
whereas Schengen must not become another iron curtain,
Maatschappelijk werd meer vrijheid toegestaan dan in andere staten achter het ijzeren gordijn, "wie niet tegen ons is voor ons" was de devies.
Also with the slogan "who isn't against us is with us" socially somewhat more liberty was granted than in the other countries behind the iron curtain.
Mijnheer Prodi, kunnen wij Basken in Europa leven zonder ons interne ijzeren gordijn?
Mr Prodi, can we, the Basques, live in Europe without our internal iron curtain?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 339. Exact: 334. Verstreken tijd: 130 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo