Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "in verhouding staan tot" in Engels

proportionate to
commensurate with
in proportion to
proportionate in relation to
are commensurate
disproportionate to
be proportional to

Suggesties

De compenserende maatregelen moeten in verhouding staan tot het aanzienlijke verschil dat zij beogen te overbruggen.
Compensatory measures should be proportionate to the substantial difference which they seek to address.
De SIPS-exploitant ontwikkelt risicobeheersinstrumenten die solide zijn en in verhouding staan tot het vastgestelde risiconiveau.
The SIPS operator shall develop risk-management tools that are robust and proportionate to the identified level of risk.
De opleidingsprogramma's moeten in verhouding staan tot de verantwoordelijkheden van het personeel.
Training programmes shall be commensurate with the responsibilities of personnel.
Wanneer een zwakheid wordt geïdentificeerd, eist de bevoegde autoriteit dat beschermende maatregelen worden toegepast die in verhouding staan tot het risico.
Where a vulnerability is identified, the appropriate authority shall require the implementation of protective measures commensurate with the threat.
Tenslotte moet deze aansprakelijkheid in verhouding staan tot de erkende schuld.
Finally, this liability must be in proportion to the acknowledged fault.
Die maatregelen moeten in verhouding staan tot het te bereiken doel. 2.
These steps must be in proportion to the objective to be attained.
De lasten en complexiteit waarmee verzekeringsondernemingen worden bezwaard, moeten in verhouding staan tot hun risicoprofiel.
The burden and complexity imposed on insurance undertakings should be proportionate to their risk profile.
De reikwijdte van deze regelingen moet in verhouding staan tot het blootstellingsrisico.
The extent of such arrangements shall be proportionate to the exposure risk involved.
De beveiligingsinspanningen en de hieraan verbonden kosten moeten in verhouding staan tot de veiligheidsrisico's.
The protection efforts and related costs must be proportionate to the safety risks.
De vereisten inzake controles en garanties moeten beter in verhouding staan tot de financiële risico's.
Requirements for checks and guarantees should be more proportionate to the financial risks involved.
We hebben beperkingen nodig die realistisch zijn en in verhouding staan tot de mogelijke dreiging.
We need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.
Daarbij moeten de financiële en technologische inspanningen in verhouding staan tot de feitelijke risico's die aanwezig zijn...
The financial and technological effort should be in proportion to the actual risks presented.
Die verbodsbepalingen moeten in verhouding staan tot de risico's.
Those prohibitions should be proportionate to the risks involved.
Procedures die waarborgen dat de financiële en technologische maatregelen in verhouding staan tot de risico's.
Procedures to ensure that financial and technological measures are in proportion to the risks.
De sancties moeten niet-discriminerend zijn en in verhouding staan tot de ernst van de inbreuken.
Sanctions should be non-discriminatory and in proportion to the seriousness of the infringements.
Overeenkomstig deze beginselen moeten overgangsperioden kort zijn en in verhouding staan tot het probleem dat ermee moet worden opgelost.
Under these principles, any transitional periods should be of short duration and proportionate to the problem that they seek to address.
in verhouding staan tot het probleem dat zij moeten verhelpen;
proportionate to the effective problem they address;
De diepgaande beoordeling moet in verhouding staan tot de mogelijke verstoringen die de steun kan teweegbrengen.
The detailed assessment should be proportionate to the potential distortions which may be created by the aid.
De desbetreffende administratieve kosten moeten in verhouding staan tot de omvang van het krediet.
The administrative costs of the explanation shall be proportionate to the size of the loan.
Die maatregelen moeten in verhouding staan tot het ernstige gevaar voor de instandhouding van de levende aquatische hulpbronnen.
These measures shall be proportionate to the risk of a serious threat to the conservation of living aquatic resources.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 404. Exact: 404. Verstreken tijd: 160 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo