Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "in verhouding staat tot" in Engels

proportionate to
commensurate with
in proportion to
of proportion to
proportional to
disproportionate to
- in verhouding staat tot het nagestreefde doel;
- is proportionate to the objective pursued;
deze verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat tot dat doel...
processing is necessary and proportionate to that other purpose.
Deze ambitie moet zich echter vertalen in een financiële verbintenis die in verhouding staat tot wat ermee gemoeid is.
This ambition must, however, be reflected in a financial commitment commensurate with what is at stake.
Het Verdrag ter instelling van de Europese Gemeenschap, met name artikel 6, verbiedt niet zo'n gedifferentieerd tarief, mits dit in verhouding staat tot de kosten, zoals de reeds genoemde richtlijn 97/67/EG voorschrijft.
The Treaty establishing the European Community, and particularly Article 6, does not prohibit a similar tariff differentiation provided it is commensurate with costs, as laid down by the aforesaid Directive 97/67/EC.
5.2.4 Overeenstemming. Het is zaak dat de betrokkenheid van de actoren in verhouding staat tot de omvang van de uitdagingen.
5.2.4 Proportionality: It is essential that the involvement of stakeholders should be in proportion to the scale of the challenges faced.
Daarom is het belangrijk dat de bijdrage van de lidstaten wordt afgestemd op en in verhouding staat tot de door de Europese Unie nagestreefde doelstellingen.
The contribution of the Member States must be appropriate and in proportion to the objectives that the European Union wishes to achieve.
Daarom moeten deze onafhankelijke deskundigen behalve een kostenvergoeding een beloning ontvangen die in verhouding staat tot de hun toegewezen specifieke taken.
Therefore, these independent experts should receive remuneration beyond reimbursement of expenses, which is proportionate to the particular tasks attributed to them.
De marktdeelnemer dient een duurzaambeheerplan in dat in verhouding staat tot de productie-eenheid waar aan biologische aquacultuur wordt gedaan of zeewier wordt geoogst.
The operator shall provide a sustainable management plan proportionate to the production unit for aquaculture and seaweed harvesting.
die in verhouding staat tot de reikwijdte van de beoogde maatregelen,
proportionate to the extent of the measures envisaged
Voorts voert verzoekster aan dat de betrokken gedraging, zelfs indien die concurrentiebeperkend werd geacht, geen inbreuk vormt op artikel 81, lid 1, EG, omdat zij noodzakelijk is voor en in verhouding staat tot een rechtmatig doel.
Moreover, the applicant claims that, even if the alleged practice should be considered to restrict competition, it does not infringe Article 81(1) EC because it is necessary and proportionate to a legitimate objective.
Het Begrotingscomité stelt een strategie ter bestrijding van fraude vast die, gelet op de kosten en baten van de treffen maatregelen, in verhouding staat tot het frauderisico.
The Budget Committee shall adopt an anti-fraud strategy which is proportionate to the fraud risks having regard to the cost-benefit of the measures to be implemented.
Het dient de lidstaten te worden toegestaan van algemene machtigingen en individuele vergunningen gebruik te maken telkens als zulks gerechtvaardigd is en in verhouding staat tot het nagestreefde doel.
Member States should be allowed to use authorisation and individual licenses whenever justified and proportionate to the objective pursued.
Het belangrijkste doel dat we daarbij voor ogen hebben is dat het gewicht van de Unie als wereldmacht in verhouding staat tot haar betekenis op het gebied van hulp, handel en financiering.
Our central aim must be to give the Union a weight in global affairs commensurate with its weight in terms of aid, trade and finance.
De houders van een vergunning voor het in de handel brengen, de nationale bevoegde autoriteiten en het Bureau zorgen ervoor dat de Eudravigilance-databank voortdurend wordt gemonitord, met een frequentie die in verhouding staat tot het geïdentificeerde risico, de potentiële risico's en de behoefte aan aanvullende informatie.
Marketing authorisation holders, the national competent authorities and the Agency shall ensure the continuous monitoring of the Eudravigilance database with a frequency proportionate to the identified risk, the potential risks and the need for additional information.
De Commissie heeft er ook op gewezen dat het tegenstrijdig en ongerechtvaardigd zou zijn een geldboete op te leggen die in verhouding staat tot de ontdoken btw, zonder de btw zelf te vorderen.
The Commission also noted that it would be contradictory and unjustified to inflict a fine in proportion to the VAT evaded without recovering the VAT itself.
Het EESC kan zich dan ook vinden in deze beperking van het op de markt brengen en het gebruik van cyclohexaan, omdat deze maatregel in verhouding staat tot de besproken risico's.
The EESC therefore supports this limitation on the marketing and use of cyclohexane as being proportionate to the risks discussed.
In de toelichting bij dit ontwerp staat dat de balans van EDF dankzij de geplande boekhoudkundige aanpassingen beter zou aansluiten bij haar reële economische situatie, met een eigen vermogen dat in verhouding staat tot haar activiteiten.
The explanatory memorandum to the draft law stated that the planned accounting adjustments would give EDF a balance sheet that better reflected its real economic circumstances, with a level of own funds proportionate to its volume of activity.
Slechts weinig landen kunnen de grote en complexe problematiek van deze kritieke situatie alleen oplossen, en helemaal een klein land als Malta niet, dat een last draagt die niet in verhouding staat tot zijn grootte en bevolkingsomvang.
Few countries can tackle the great and complex difficulties of this critical situation on their own, especially a small country like Malta that is carrying a burden that is not proportionate to its size and population.
de verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat tot dat andere doel overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht.
processing is necessary and proportionate to that other purpose in accordance with Union or Member State law.
De organisator van de stemming moet ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de daarbij gebruikte methode in verhouding staat tot de belangen die op het spel staan.
It would be up to the organiser of the vote to ensure that the reliability of the method is commensurate with the interests at stake.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 205. Exact: 205. Verstreken tijd: 129 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo