Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: ingediend door
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ingediend" in Engels

Suggesties

De heer Kindermann heeft mijns inziens een overtuigend tijdschema ingediend.
Mr Kindermann has submitted what I consider to be a convincing timetable.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen voorstellen ook op papier worden ingediend.
There may be exceptional circumstances when proposals may be submitted on paper.
Inmiddels heeft de rapporteur compromisamendement 25 ingediend.
The rapporteur has now tabled Amendment No 25, which is a compromise amendment.
Wij hebben evenwel zeven aanvullende amendementen ingediend.
We have, however, tabled seven supplementary amendments.
Bovendien moet ieder jaar een veiligheidsupdate ingediend blijven worden.
Furthermore, PSURs should continue to be submitted on a yearly basis.
Daarover hebben we wat amendementen over ingediend.
We have tabled a few amendments on this score.
Wij hebben twee amendementen ingediend die wij bijzonder belangrijk achten.
We have tabled two amendments which we consider to be very important.
Voor elke spoedmaatregel wordt een afzonderlijk voorstel ingediend.
A separate proposal shall be submitted for each emergency action.
Verzoeken worden ingediend bij de bevoegde douanedienst.
Applications shall be submitted to the competent customs department.
De kennisgeving wordt in IUCLID-formaat ingediend.
The notification shall be submitted in IUCLID format.
Mijn fractie heeft nog twee amendementen ingediend.
My group has also tabled a number of proposed amendments.
Voorts betoogde de onderneming dat zij alle vereiste informatie had ingediend.
Furthermore, the company argued that it had submitted all the information required.
De Commissie heeft daarom geen herzien voorstel ingediend.
The Commission has not, therefore, submitted a revised proposal.
Onze fractie heeft een ontwerpresolutie ingediend.
Our group has tabled a motion for a resolution.
Voorzitter, hierop zal een mondeling amendement worden ingediend.
Mr President, an oral amendment will be tabled on this.
Daarvoor hebben wij een resolutie ingediend.
That is why we have tabled a resolution.
Deze redenen worden met het kooirapport ingediend.
Such reasons shall be submitted with the caging report.
Desondanks hebben de Spaanse autoriteiten dit project ingediend voor een effectbeoordelingsprocedure.
The Spanish authorities have, nonetheless, submitted this project to an impact assessment procedure.
In dat verband zijn uitsluitend gegevens voor maïs ingediend.
In that connection, only data with regard to maize have been submitted.
Samen met andere collega's heb ik een amendement ingediend.
I have tabled an amendment along with other colleagues, which is the 23rd one on this matter.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22943. Exact: 22943. Verstreken tijd: 232 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo