Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "instantie" in Engels

Suggesties

2696
545
317
De nationale regulerende instantie besluit per balanceringszone tot één informatiemodel.
The national regulatory authority shall decide on one information model per balancing zone.
De bevoegde instantie bepaalt welke documenten moeten worden overgelegd.
The competent authority shall determine which documents are to be submitted.
In die gevallen verlengt de aangemelde instantie het certificaat van EU-typeonderzoek.
In such cases, the notified body shall renew the EU type-examination certificate.
De aangemelde instantie verschaft de fabrikant een testrapport.
The notified body shall provide the manufacturer with a test report.
Een nieuwe instantie van de Windows-opdrachtprompt starten.
Starts a new instance of the Windows command interpreter.
En de originele self instantie wordt de other instantie.
Within the statements the original self instance has become the other instance.
De bevoegde instantie omkleedt haar besluiten met redenen.
The competent authority shall state the reasons for its decisions.
Het Productschap Tuinbouw is een publiekrechtelijke instantie.
The Product Board for Horticulture is a public body.
De verzoekende bevoegde instantie motiveert haar verzoek.
The requesting competent authority shall provide a motivation for the request.
De aangemelde instantie zendt deze informatie binnen een maand.
The notified body shall transmit the information within a period of one month.
Het oorspronkelijke echtheidscertificaat wordt door de bevoegde instantie bewaard.
The original of the certificate of authenticity shall be kept by the competent authority.
De inrichtingen worden gecontroleerd door de bevoegde instantie.
Establishments will be subject to supervision by the competent authority.
Transmissiesysteembeheerders stellen de nationale regulerende instantie in kennis van dergelijke acties.
Transmission system operators shall notify to the national regulatory authority any such action taken.
Indien nodig mag de bevoegde instantie belanghebbenden raadplegen.
If approp ria te, the competent authority may consult stakeholders.
De aanvraag wordt niet beoordeeld door de bijstandverlenende instantie.
The assisting authority shall not make any assessment of the application.
De vervolgende instantie moet haar onderzoeken evenwel baseren op toelaatbaar bewijs.
However, the prosecuting authority has to base its investigations on evidence admissible in court.
Daarnaast controleert de instantie milieuaanspraken van de energiebedrijven.
In addition, the body shall verify the environmental claims of energy companies.
Voor de aanvraag verantwoordelijke instantie (beheersautoriteit of bemiddelende instantie).
Authority responsible for the application (i.e., managing authority or intermediate body).
Deze instantie kan een met belastingcontrole belaste instantie zijn.
That authority may be a tax inspection body.
3. Op verzoek van de verzoekende instantie kan de aangezochte instantie een bevoegde ambtenaar van de verzoekende instantie toestaan zich tijdens het onderzoek bij de ambtenaren van de aangezochte instantie te voegen.
3. On request from the applicant authority, the requested authority may permit a competent official of the applicant authority to accompany the officials of the requested authority in the course of their investigations.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 11820. Exact: 11820. Verstreken tijd: 179 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo