Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "institutie" in Engels

Ravencroft is een perfecte institutie, toegewijd aan het verbeteren van het menselijk brein.
Ravencroft is a timeworn institution devoted to mental improvement.
Een verdere institutie van de Oostenrijkse gastvrijheid is het koffiehuis.
The café is another institution in Austrian hospitality.
Geen enkele institutie kan zonder kritiek, zonder constructieve kritiek.
No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Ik ben slechts een instrument van een institutie dat ik vertegenwoordig.
I am merely an instrument of the institution I represent.
Onderwijs zodat we een sterke institutie hebben die een allesveranderende revolutie kan veroorzaken.
Education so that we have strong institution that can create a revolution to change everything.
Bovenal is het initiatief een quasidemocratische dekmantel voor een ondemocratische institutie.
Most of all, it will be a quasi-democratic cosmetic for an undemocratic institution.
Privatisering betekent niet dat je een publieke institutie neemt en dat aan een aardig persoon geeft.
Privatization does not mean you take a public institution and give it to some nice person.
Misschien is een criminele institutie niet de beste plek voor hem.
Maybe a criminal institution isn't the best place for him.
Geen politieke partijen, geen systeem van rechtspraak, geen enkele functionerende institutie behalve de kerk.
No political parties, no system for the administration of justice, not a single functioning institution apart from the Church.
De KGB is een institutie in Gràcia, die er al heel lang zit en geeft veel live optredens.
The KGB is an institution in Gràcia, having been there for a long time, and has a lot of cool live performances.
De hard werkelijkheid is de stabiliteit van de Kerk als institutie en terugkeer naar een gecentraliseerd bestuurssysteem dat alles voor het zeggen heeft.
The hard reality is the stability of the Church as institution and a return to a centralised, authoritative government.
Dit is niet het soort institutie dat we hier vandaag in Europa aan het bouwen zijn en wij wensen er geen deel van uit te maken.
That is not the institution that we are creating here in Europe today and we wish to have no part of it.
Dit is een verouderde institutie die nu enkel nog gebruikt wordt, om een establishment te behouden dat niet langer relevant is.
This is an obsolete institution now used exclusively for maintaining an establishment that is no longer relevant.
Daarom zit de verlammende noodzaak om een institutie te behouden, ongeacht haar sociale relevantie, grotendeels verworteld in de nood aan geld of winst.
Therefore, the paralyzing necessity to preserve an institution regardless of it's social relevance is largely rooted in the need for money or profit.
In de Europese Unie is autonomie een algemeen verspreide institutie: landen als Italië, Spanje en Finland hebben fundamentele rechten aan autonome gebieden binnen hun grenzen verleend.
In the EU, autonomy is a common form of institution; countries such as Italy, Spain and Finland have granted fundamental rights to autonomous regions on their territory.
Toen is een veel gepolariseerder en verstoorde institutie ontstaan.
that created a much more polarized and dysfunctional institution.
Het betekent dat je een publieke institutie neemt... en dat aan een onverantwoordelijke tiran geeft.
It means you take a public institution and give it to an unaccountable tyranny.
Maar er is een nieuwe, technologische institutie die de manier waarop we waarde uitwisselen fundamenteel zal veranderen en ze heet de blokketen.
But there is a new, technological institution that will fundamentally change how we exchange value, and it's called the blockchain.
De Commissie mag de inbreuk die deze institutie op de bevoegdheid pleegt niet verdedigen.
The Commission should not defend such a breach of competence on the part of this institution.
Maar het heersende sociale systeem bracht hem ertoe om de institutie van de slavernij als een noodzakelijk kwaad te accepteren.
Yet the prevailing social system brought him to accept the institution of slavery as a necessary evil.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1563. Exact: 81. Verstreken tijd: 125 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo