Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: menselijk kapitaal
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kapitaal" in Engels

Suggesties

Voorkeursbehandeling, kapitaal belasting, openbare scholen.
On affirmative action, capital gains, public schools, free trade.
We proberen op een aantal manieren kapitaal te verwerven.
We're exploring a number of ways to get an influx of capital.
Stern heeft kapitaal en genoeg werk.
Stern's got equity, plenty of business.
Verzamel de kapitaal partner stemmen en beleg een meeting.
Then marshal the equity partner votes, and call a meeting.
Volgens hun bankgegevens hebben ze een onbegrensd kapitaal.
According to their bank records, they have limitless funds.
Jouw cheque wordt geweigerd door een ontoereikend kapitaal?
Your check is being denied due to insufficient funds? No, that's...
De Westerse communistische partijen bezitten geen geërfd kapitaal.
The Communist Parties of the West have no inherited capital.
Met het kapitaal zijn we persoonlijk materieel verzorgd.
With the capital we are personal with our being materially groomed.
Om een project te financieren moeten investeerders enig kapitaal investeren.
In order to finance a project, investors need to invest some capital.
Dit bedrag omvat het door de Commissie ingeschreven niet-afgeroepen kapitaal.
This sum represents payments outstanding on non-called-up capital subscribed by the Commission.
Ten tweede maakt ze ook kapitaal duurder.
Second, it would also make capital more expensive.
Nu moet rivaliteit worden vervangen door sociaal kapitaal.
Now, rivalry has to be replaced by social capital.
Ze besparen 4/5 van het benodigde kapitaal voor autoproductie.
They can save four-fifths of the capital needed to make autos.
Geld is geen kapitaal in de meeste ontwikkelingslanden.
Money is not capital in most of the developing countries.
Het niet-afgeroepen kapitaal bedraagt 480 miljoen EUR.
The capital not called up totals EUR 480 million.
Ze hebben toegang tot kapitaal nodig.
And what these guys need, actually, is access to capital.
Want je verspilt heel wat politiek kapitaal.
No. Because you're wasting a lot of political capital.
Diensten moeten even vrij zijn als goederen en kapitaal.
Services in Europe must be as free and open as goods and capital.
Minderheidsbelangen zijn in het kapitaal inbegrepen.
Minority interest shall be included in the capital.
Het plan lijkt goed, maar je hebt geen eigen kapitaal.
The plan seems sound, but you don't have any capital of your own.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8272. Exact: 8272. Verstreken tijd: 109 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo