Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kassasysteem" in Engels

Zoek kassasysteem in: Definitie Woordenboek Synoniemen
Maar dan moet ik het kassasysteem veranderen.
But then I'd have to change my cashier system.
Ik nam de draadloze router die ze gebruiken bij het creditcard kassasysteem... en met een kleine aanpassing, voila.
I took the wireless router used by the club's credit card point of sale system, and with a minor adjustment, voila.
Jij weet nog niet hoe je het nieuwe kassasysteem moet gebruiken, of wel?
So you don't know how to use the new till system yet, do you?
Maar dan moet ik het kassasysteem veranderen.
But I would have to reprogram the cash register.

Andere resultaten

Je doet alsof wij 't kastesysteem en de religie hebben bedacht.
You talk as if we have created the caste, class, religion and the social system.
We waren beiden ziek van het klassesysteem.
We were both sickened by the class system.
Deze bestaat nog steeds en wel als kastesysteem in India en buurlanden.
It still exists as a caste system in India and neighbouring countries.
We moeten niet doen of het hele kastesysteem zelf onaanraakbaar is.
We must not as if the whole caste system is itself untouchable.
Ik zie de Engelsen het klassesysteem niet snel laten verdwijnen.
I can't see the English wanting to drop the class system anytime soon.
Wanneer er sprake is van een Labour-regering, het Departement Onderwijs zegt middenschool maakt een eind aan het klassesysteem.
When there is a Labour government, the Education Department says comprehensives abolish the class system.
Dus zijn we geleidelijk aan overgestapt op een kastesysteem.
Aldus konden de discussies over bepaalde belangrijke punten, zoals het kastesysteem of de rassendiscriminatie bij de toepassing van de doodstraf, niet worden afgerond.
That is why it was impossible to complete the discussions on certain important points, such as the caste system or race discrimination in combination with the death penalty.
Winkeliers bepalen dus in overleg de timing en condities voor de overgang van hun terminals en kassasystemen naar EMV.
Thus retailers will negotiate the timing and conditions surrounding the migration of heir terminals and cash register systems to EMV.
Hoelang bepaalt u een kinderleven d.m. V 't kastesysteem?
But how long are you going to control the children's lives on the basis of caste?
'T Kastesysteem is eeuwenoud net als de kultuur en religie,
This hierarchy of caste is ancient as is culture and religion.
Raadpleeg bij gebruik van een eigen immuno-assaysysteem altijd de informatie van de fabrikant om waarden aan te passen aan een referentie chromatografisch assay.
When using a proprietary immunoassay system, always refer to the manufacturer's information to correlate values to a reference chromatographic assay.
Dit punt heeft betrekking op het begrip van het massasysteem, om ervoor te zorgen dat de massa- en belastingsberekeningen op dezelfde wijze worden uitgelegd.
The parameter refers to the understanding of the mass system, to ensure that the same understanding of the mass and load calculations are given.
Waarom is er bijvoorbeeld geen enkele alinea gewijd aan het kastesysteem in de teksten die in Durban werden aangenomen?
For example, why is there no mention at all of the caste system in the documents adopted at Durban?
Ik betreur het dat het kastesysteem niet ter sprake is gekomen, en ik betreur het dat deze verklaring geen bindend karakter heeft.
I regret that the concept of castes was not discussed, and I regret that the statement has no binding character.
Daar staat tegenover dat de Europese Commissie en de Raad klaarblijkelijk niets ondernomen hebben om de politieke dialoog en de dialoog over de rechten van de mens met landen die een kastesysteem kennen, uit te breiden tot de discriminerende praktijk volgens kaste.
In contrast, it seems that no action has been taken by the Commission or the Council to enhance the political and human rights dialogue with caste afflicted countries on the issue of the continued practice of caste discrimination.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 21. Exact: 4. Verstreken tijd: 73 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo