Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "krachtig protesteren" in Engels

inveigh
Het Europees Parlement moet daartegen krachtig protesteren.
It must also meet with vigorous protest in the European Parliament.
Wij willen nogmaals krachtig protesteren tegen deze situatie.
We reaffirm our most strident protests against this position.
En daartegen willen we krachtig protesteren, zodat dit teken van hoop geen teleurstelling wordt.
And we want to protest vehemently against that, to prevent this sign of hope from turning into a relapse.
Ik wil dus krachtig protesteren tegen zowel de aantasting van de openbare diensten als de dreigingen die de werknemers boven het hoofd hangen.
I must therefore vigorously protest against both the attack on public services and the threat to workers in this field.
We zullen niet te lang uitweiden over de vele amendementen die zijn ingediend, maar willen krachtig protesteren tegen de amendementen van de rapporteur waarin wordt gepleit voor samenvoeging van de richtlijn over gevaarlijk afval met die over ongevaarlijk afval.
We shall not dwell at length on the numerous amendments that were tabled, but we would like to protest strongly against those tabled by the rapporteur which seek to merge the two directives on hazardous and non-hazardous waste into one.
Als hij dit bekend maakt - en ik ben ervan overtuigd dat hij dit zal doen - zal de Raad dan onomwonden en krachtig protesteren tegen deze belediging van justitie?
If he makes that announcement - which I believe he will - can the Council protest in the strongest possible terms about this travesty of justice, as a matter of urgency?
Wij moeten daartegen krachtig protesteren en ook militair ingrijpen.
We must protest vigorously against this, and we must also take military action to stop it.
Aangezien niets of niemand volmaakt is - en geloof mij dat wij u geen kwaad hart toedragen, mijnheer Wolf - zijn er echter twee kwesties waartegen wij krachtig protesteren.
There is always an if, of course - and we have, I assure you, no special animosity towards Mr Wolf - but there are two questions to which we must express our deepest objections.

Andere resultaten

Ik wil daar krachtig tegen protesteren.
I want to protest very strongly about this.
Sommige ervan zijn nog steeds niet beschikbaar, en ik wil daar krachtig tegen protesteren.
Some of these are still not available as I speak, and I therefore wish to register my strong protest.
Ik wil hier bij de afsluiting van deze vergadering nogmaals krachtig tegen protesteren.
I should like once again, at the close of the sitting, to protest strongly against this.
Ik weet niet of dat op aanwijzing van de Voorzitter is geschied, maar ik wil hier wel namens mijn fractie krachtig tegen protesteren.
I would like to register a strong protest, on behalf of my group.
Dit kan echt niet langer, en ik vind dat we krachtig moeten protesteren.
This situation really cannot continue and we must therefore protest most strongly.
Ik zou ook krachtig willen protesteren tegen de aanpak van de Commissie zoals die uit de mededeling blijkt.
I should also like to firmly contest the Commission's approach as presented in its communication.
De Europese Unie moet hier verder krachtig tegen protesteren, niet enkel in woorden, maar ook in daden.
The European Union must protest against this more forcefully, not only in words, but also in deeds.
De EU moet hier krachtig tegen protesteren!
The EU must protest strongly against this.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil u aansporen om namens het Parlement zo krachtig mogelijk te protesteren tegen de huidige gebeurtenissen in Azerbeidzjan.
I want to call upon you to protest most vigorously, on behalf of Parliament, against what is now happening in Azerbaijan.
En voor zover ze betrekking hadden op de openheid van de beraadslagingen van het Europees Parlement tijdens de vergaderperiode van december, verzoek ik u om bij de voorzitter van de Europese Commissie krachtig te protesteren tegen deze opmerkingen.
As regards the transparency of the debate held in Parliament during the December part-session, I would ask you again, please, to convey a strong protest on my behalf to the President of the European Commission.
Wij protesteren krachtig tegen de detentie van activisten van de oppositie die niets meer hebben gedaan dan de aandacht vestigen op een feit dat door alle internationale instellingen is waargenomen, namelijk dat de presidentsverkiezingen in Rusland buitengewoon oneerlijk zijn verlopen.
We protest vehemently against the imprisonment of opposition activists who did no more than draw attention to a fact that has been noted by all international institutions, namely that the presidential elections in Russia were extremely unfair.
Op 26 februari vraagt de bisschop van Münster in zijn overvolle kathedraal aan alle gelovigen van het bisdom, middels een verzoekschrift, krachtig te protesteren tegen de «heidense school».
On February 26, in his cathedral, filled to overflowing, the bishop of Münster asked all the members of his diocese to vigorously protest, with a petition, «the pagan school.»
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 25. Exact: 8. Verstreken tijd: 133 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo