Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kritische massa" in Engels

critical mass
critical size
Deze technologieën bereiken nu kritische massa.
These are now technologies that are hitting critical mass.
Een jaar later bereikte het kritische massa.
The next thing it hit, a year later, was critical mass.
Voor verandering is kritische massa onmisbaar.
Critical mass is essential to bring about change.
Het bouwde zich op in zijn systeem, tot het de kritische massa bereikte.
It built up in his system until it reached critical mass.
Ze verhogen de kritische massa en vermijden verspilling van inspanningen.
They increase critical mass and prevent wasting of resources.
De onzichtbare Roemenen zijn een zichtbare kritische massa geworden.
The invisible Romanians have become a visible critical mass.
Ik ben voorstander van kritische massa en geïnteresseerd door mensen die fiets naar het werk.
I am supportive of Critical Mass and interested by people who bike to work.
Beter afgestemd onderzoek leidt tot een betere benutting van de middelen, meer kritische massa en hogere kwaliteit.
Better coordinated research results in better use of the resources, more critical mass and higher quality.
Een kritische massa is bijna bereikt.
A critical mass has almost been reached.
Grootschalige voorzieningen impliceren een kritische massa en een groot aantal toegewijde onderzoekers, hetgeen extra financiële middelen kan aantrekken.
Large infrastructures imply a critical mass and many committed researchers which may attract extra financial resources.
Een dergelijke kritische massa kunnen wij uiteraard op Europees niveau sneller realiseren dan wanneer ieder land dat afzonderlijk zou doen.
It will of course be easier to reach this critical mass at European level than it would be if every country were to work for itself.
We moeten een kritische massa van spelers mobiliseren.
We need a critical mass of players involved.
De implosie veroorzaakt een kern om kritische massa te bereiken en dan...
Implosion causes the core to reach critical mass and then...
Dit initiatief beoogt grootschalige Europese samenwerking met voldoende kritische massa en engagement op lange termijn.
This initiative will aim at a large-scale European cooperation with sufficient critical mass and long-term commitment.
Overheidsinstellingen kunnen samen met nutsbedrijven, telecombedrijven en verzekeraars zorgen voor de kritische massa om het SEPA-migratieproces te stimuleren.
Public institutions, along with the utilities, telecom operators and insurance companies, can provide the critical mass necessary to boost the SEPA migration process.
Het Eurosysteem verwacht dat de migratie naar SCT-transacties eind 2010 een kritische massa zal hebben bereikt.
The Eurosystem expects that the migration to SCT transactions will have reached a critical mass by the end of 2010.
Nu zijn we aan de kritische massa gekomen.
Now we've switched to critical mass.
Door kritische massa en verminderde transactiekosten zou dit voor derden exploitatie kunnen vergemakkelijken.
This could ease exploitation, through critical mass and reduced transaction costs for third parties.
Er is iets mis met de kritische massa.
There's something wrong with the critical mass.
De sociale media waren de sleutel om de kritische massa te mobiliseren.
Social media was key to reaching critical mass.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 295. Exact: 295. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo