Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kunnen wegnemen" in Engels

allayed
can take away
can allay
dispel
can ease
Ik hoop dat we iets van die angst hebben kunnen wegnemen.
Hopefully that fear has been allayed.
Ik hoop dat ik hiermee Uw zorg heb kunnen wegnemen.
I hope I have allayed your concerns.
Laat staan dat er woorden zijn die de pijn en het gemis kunnen wegnemen van u, die nu al dertig jaar met de gevolgen van de ramp leeft.
And there are certainly no words that can take away your pain and loss - you, the people who have lived with the consequences of the disaster for the past 30 years.
Ik geloof dat wij de angst van de mensen kunnen wegnemen; ze bang maken heeft geen zin.
I think we can allay people's fears here.
Ik vraag mij af of u kunt zeggen hoeveel levensmiddelen wij importeren uit Japan, zodat we enige angst bij de bevolking kunnen wegnemen.
I wonder if you could just tell us how much food we import from Japan, so that we can allay some public fears in that regard.
De opmerkingen van Duitsland en van derden hebben de twijfel van de Commissie ten aanzien van het ontoereikende aandeel van minderheidsaandeelhouders in de lastenverdeling niet kunnen wegnemen.
The comments received from Germany and third parties have not allayed the Commission's doubts on the insufficiency of the burden sharing by minority shareholders.
Geconcludeerd moet dus worden dat de opmerkingen van belanghebbenden in de loop van de formele onderzoeksprocedure de twijfel van de Commissie niet hebben kunnen wegnemen en dat de betrokken maatregelen met de interne markt onverenigbare steun vormen.
It must therefore be concluded that the comments provided by interested third parties during the formal investigation have not allayed the Commission's doubts, and that the measures in question constitute aid that is incompatible with the internal market.
Er is medicatie die de neveneffecten kunnen wegnemen.
There's medication you can take for the side effects.
Als we die druk kunnen wegnemen...
If we could relieve the pressure, we...
Daardoor hebben zij de dreiging snel kunnen wegnemen.
By doing so, they were able to rapidly eradicate the threat.
Je zal nooit mijn droom kunnen wegnemen.
You'll never be able to take my dream away.
Dat zijn de herinneringen die ze niet kunnen wegnemen.
Those are the memories they can't remove.
Ik weet hoe we al die spanning kunnen wegnemen.
I think I've figured out a way to get rid of all this tension.
De infotainment golf heeft het onbehagen niet kunnen wegnemen.
The intotainment wave hasn't succeeded in taking away the unease.
Dat zijn allemaal mensen die deze belemmering mogelijk kunnen wegnemen.
So there are actors who can perhaps overcome that handicap.
Je zou de ellende kunnen wegnemen.
You could take away the misery.
Maar het zal de twijfel niet kunnen wegnemen.
But he cannot avoid some suspicion.
Op die manier zouden we volgens mij dit soort vragen kunnen wegnemen.
By means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Technologie die nu in ontwikkeling is zou zelfs het aantal auto-gerelateerde doden geheel kunnen wegnemen.
Technologies now in development could even eliminate auto-related fatalities altogether.
Onafhankelijk onderzoek zou ongerustheid bij patiënten en gebruikers van cholesterolverlagende middelen kunnen wegnemen.
Independent research could remove concerns on the part of patients and users of cholesterol-lowering drugs.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 115. Exact: 115. Verstreken tijd: 149 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo