Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lijkend op" in Engels

resembling
like
similar to
identical
In veel opzichten lijkend op... een lappenpop.
Resembling in many ways a Cabbage Patch doll.
Twee gaatjes in de nek, lijkend op speldenprikken.
Two small punctures, near jugular vein. Resembling pinpricks.
Een prenatale foetus, ongelooflijk lijkend op die van een menselijke baby...
A four-month-old foetus, incredibly like that of a human.
Koningin Margo bevrijdde een ongelovelijke woede... erg lijkend op Tobey Maguire in Spiderman 3.
Queen Margo unleashed a venomous rage... much like Tobey Maguire in Spider-Man 3.
U vindt er spectaculaire landschappen met duinen en kleine inhammen lijkend op een paradijs maar er zijn ook plekken die in het bezit zijn van de tour-operators.
You may find spectacular landscapes with dunes and small inlets resembling paradise, but there are also areas controlled by tour-operators.
Het resultaat zou een directorystructuur lijkend op het volgende moeten zijn:
The result should be a directory structure resembling:
HAHNENKLEE - Vlakbij de middeleeuwse stad Goslar in de Harz in Duitsland ligt Hahnenklee. In 1908 werd er een kerk gebouwd in een vroeg-Noorse stijl, lijkend op een vikingschip met draken op het dak.
HAHNENKLEE - Situated near the medieval city of Goslar in the Harz Mountains, Germany, Hahnenklee's stave church was built in 1908 in the style of early Norwegian churches, resembling a Viking ship with dragons adorning its roof.
langwerpig, lijkend op een pruim met een smalle basis en een slank spits uiteinde;
elongated shape, resembling a plum with a narrow base and a sharp, slender apex,
Grote bomen lijkend op pilaren van de tempel, en varens als groene tapijten eronder.
Great trees like the pillars of the temple... with ferns like green carpets underneath.
Jullie worden een geheel nieuw soort Wezen, sterk lijkend op hoe wij nu zijn en in staat om vanuit Onvoorwaardelijke Liefde te handelen.
You will be an entirely new type of Being, and much like we are now and able to conduct yourselves with Unconditional Love.
Die vent danst zo veel lijkend op een aap.
That guy dances so much like a monkey
Een tandmes, lijkend op een tijgersmes.
A knife tooth, like a tiger's knife.
Dit is een boommiereneter, sterk lijkend op de boommiereneter in Zuid Amerika van vandaag.
This is a tree anteater, very like the tamandua anteater in South America today.
Tekeningen van raketten, lijkend op Apollo, gelanceerd.
Drawings of rockets that look like Apollo launching into the sky.
Meester in vermommingen, lijkend op de oude Eerste Minister.
The master of disguise, stuck looking like the old Prime Minister.
Kleur raskladok misschien lijkend op met de beschuttingen of andere.
Colour of apportions can be identical with boards or another.
Zou zodanig voordelen voorkomen, kleevaya verf moet leider tussen de lijkend op coatings zijn.
It would Seem, having such advantages, the glutinous paint should be the leader among similar coverings.
Wordt van mramorovidnogo kalksteen geplooid, lijkend op die, wat oblitsovana stationeren "Komsomolskaya" Moscow ondergrondse.
It is combined from mramorovidnogo the limestone similar to volume by what the station"-юbëюbюыiëъp" is revetted; the Moscow underground.
Het is tevens, rood hel niet op alle bestuurders akkoorden lijkend op stoppende invloed.
Besides, red light not has identical stopping influence on all drivers.
Gegevens lijkend op de volgende zouden op het console moeten verschijnen.
Data similar to the following should appear on the console.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 123. Exact: 123. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo