Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "looptijd" in Engels

Suggesties

De maximale looptijd van steunregelingen bedraagt 10 jaar.
Aid schemes should be limited in duration to a maximum of 10 years.
Voorbereidende/ Foundation cursus is een educatief programma met een looptijd van 6-10 maanden.
Preparatory/ Foundation course is an educational program with duration of 6-10 months.
De blootstellingsgewogen looptijd voor de blootstellingen aan elke tegenpartij rapporteren.
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Daardoor is de gemiddelde looptijd van de uitstaande monetaire-beleidstransacties toegenomen.
This has served to lengthen the average maturity of outstanding monetary policy operations.
Ik moet 40 uur gemeenschappelijke dienstverlening hebbeb aan het einden van de looptijd.
I need 40 hours of community service by the end of the term.
De voorziene looptijd van de Europese lening bedraagt 20 jaar.
The European loan is expected to be for a term of 20years.
Voor sommige instrumentcategorieën zijn uitsplitsingen naar looptijd vereist.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Toont de looptijd en het vertrouwen van het verkeer.
Shows maturity and confidence of the movement.
De looptijd van het project is twee jaar.
The duration of the project is two years.
De voorgestelde regeling heeft een looptijd van twee jaar.
The duration of the scheme is 2 years.
Voorziene looptijd: verlengbaar nà een kalenderjaar.
Provided duration: extendible after a calendar year.
Thaksin is de eerste premier die een gehele looptijd en herverkiezing doorgebracht in 2005.
Thaksin is the first prime minister who spent an entire term and re-election in 2005.
Dit hangt af van de looptijd van uw certificaat.
That depends on the term of your certificate.
Het pakket heeft een maximale looptijd van vijf jaar.
The package will have a maximum term of five years.
Dit programma bevat de volgende financiële functies: een rekenmachine met lening-vergelijking mogelijkheid voor verschillende rente en looptijd lengte.
This program contains the following financial functions: a calculator with loan-comparison capability for various interest rates and term length.
Tijdens de Carbon7 plannen looptijd van uw investering zal groeien.
During the Carbon7 plan duration your investment will grow.
Een prive fotosessie bij uw gekozen locatie(s) voor de geselecteerde looptijd.
A private photography session at your chosen location(s) for the selected duration.
9.2. Training kosten worden berekend op de gehele looptijd van de studie.
9.2. Training costs are calculated on the whole term of study.
Heijmans verwacht circa 245 woningen binnen de totale looptijd van de ontwikkeling (16 jaar) te realiseren.
Heijmans expects to build approximately 245 homes over the full term of this development project.
Start project & looptijd: Mei 2010 gedurende 6 jaar
Beginning of project & duration: May 2010 during 6 years
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4766. Exact: 4766. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo