Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "magnum opus" in Engels

magnum opus
piece de resistance
Ik weet niet wat een magnum opus is.
I don't know what a magnum opus is.
Het 'magnum opus' van Mompou is ongetwijfgeld de 'Musica Callada', gecomponeerd in 4 fasen, tussen 1959 en 1967.
Mompou's 'magnum opus' without any doubt is 'Musica Callada', composed between 1959 and 1967.
Het in 1977 verschenen Les Siciliens waaruit tijdens Noorderlicht een ruime keuze te zien is, geldt als zijn magnum opus.
His Les Siciliens, which appeared in 1977, and from which a wide selection is to be seen during Noorderlicht, is regarded as his magnum opus.
Zijn magnum opus Een vrouw op de vlucht voor een bericht wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk.
His magnum opus on 'Woman fleeing tidings' is generally considered a masterpiece.
Dat weten we, en dat was een prachtig idee, maar het boek moet een magnum opus worden.
We know, and that was a wonderful idea, but the book has become a magnum opus.
Bij wijze van eerbetoon begint het opus 87 met dezelfde noten als het eerste boek van Bachs magnum opus.
As a gesture of respect, the opus 87 begins with the same notes as the first book of Bach's magnum opus.
Met zijn magnum opus Een vrouw op de vlucht voor een bericht oogstte David Grossman succes in de hele wereld.
David Grossman's magnum opus To the End of the Land was a worldwide success.
Mijn magnum opus, mijn analyse van documenten gevonden in de Koptische kloosters van Syrië en Egypte.
My magnum opus, my analysis of documents found in the Coptic monasteries of Syria and Egypt.
In 1998 publiceerde hij zijn magnum opus De erfenis van de utopie, een evaluatie van de twintigste eeuw die met zoveel bevlogenheid en idealen begon maar ook episodes van ongekende terreur en bloedvergieten kende.
In 1998 he published his magnum opus, De erfenis van de utopie (Utopia's legacy), an evaluation of the twentieth century which began with so many high ideals but also faced episodes of unprecedented terror and bloodshed.
Hij publi- ceerde ruim dertig letterkundige studies, romans, toneel- stukken en essaybundels en schrijft al vele jaren be- schouwingen in dagblad Corriere della Sera. Donau, zijn magnum opus uit 1986, is inmiddels in 22 talen vertaald.
He published more than thirty li- terary studies, novels, plays and collections of essays, and his refections appeared in the daily newspaper Cor- riere della Sera for many years. Donau, his magnum opus dating from 1986 has now been translated into 22 languages.
La Pedrera was het laatste grote project van Gaudí voordat hij begon aan zijn magnum opus, de Sagrada Família. Ondanks de overeenkomsten in uitvoering, kon de oorsprong van deze twee projecten niet verschillender zijn.
La Pedrera was Gaudí's last major project before he started on his magnum opus, the Sagrada Família. Despite the similarities in execution, the origins of these two projects couldn't be more different.
Neem een 10-minuten durende wandeling langs een gebouw in Barcelona dat je letterlijk niet mag missen - Gaudí's magnum opus, de basiliek van de Sagrada Familia. Met zijn bijna onvoorstelbare oog voor detail heeft dit liefdeswerk Barcelona meer getekend dan enig ander gebouw.
Take a 10-minute stroll along to the one building in Barcelona that you literally can't miss - Gaudí's magnum opus, the Sagrada Família basilica. With its almost inconceivable attention to detail this labour of love has come to define Barcelona more than any other building.
Zijn magnum opus kent een steeds groeiend succes in verschillende Europese landen. Zonet nog ontving hij de prestigieuze Albatross prijs van de Gunter Grass Foundation. Tijdens zijn vele tournees maakt Grossman met plezier opnieuw een stop in twee Vlaamse steden.
His magnum opus is gaining increasing success in various European countries. Just recently he was awarded the prestigious Albatross prize from the Gunter Grass Foundation. Betwixt his many travels, Grossman makes a happy return stopover in two Flemish cities Leuven & Brugge.
Het magnum opus waaraan Jörg Remé in zijn kunst werkt, transmuteert de materie in het goud van de tijd, en schept onuitwisbare verbeeldingen van het 'eeuwig vrouwelijke', van het 'eeuwig menselijke', van de niet tot een einde komende levenskracht.
The magnum opus on which Jörg Remé is working in his art, transmutes matter into the 'gold of time', and creates ineffaceable images of the 'eternally womanlike', of the 'eternally human', of the never ending life force.
Zo bewees Brabbins al eerder goed overweg te kunnen met Brittens 'War Requiem'. Britten schreef zijn magnum opus in 1961-1962 ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe kathedraal in Coventry. De oorspronkelijke kerk werd verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog.
He has already demonstrated his competence in Britten's 'War Requiem', a magnum opus that Britten wrote in 1961-1962 for the occasion of the dedication of the new cathedral in Coventry; the original cathedral was destroyed during the Second World War.
Uitvoering van het (complete) Magnum Opus van de Duitse dadaïst en klankdichter Kurt Schwitters. Met halsbrekend gemak voert Cora u langs adembenemende vergezichten op ongerijmdheid en zinledigheden.
Performance of the (complete) Magnum Opus by the German Dadaist and sound poet Kurt Schwitters. With daring ease Cora Schmeiser guides you past breathtaking scenes of absurdities.
Nigredo is de eerste fase van het grote werk, de Magnum Opus.
Nigredo being the first stage of the great work, the Magnum Opus.
Uitvoering van het (complete) Magnum Opus van de Duitse dadaïst en klankdichter Kurt Schwitters. lees meer
Performance of the (complete) Magnum Opus by the German Dadaist and sound poet Kurt Schwitters. read more
De verwezenlijking van de Steen der Wijzen is het voornaamste doel van de westerse alchemie en voor de alchemist is het de bekroning van de Magnum Opus, het Grote Werk. Zodra je het Grote Werk hebt gedaan, heb je de Steen der Wijzen verwezenlijkt.
The Philosopher's Stone is the most sought-after goal in Western alchemy and for the alchemist the consummation of the Magnum Opus, the you have done the Great Work, you will have created the Philosopher's Stone.
Dat is mijn magnum opus.
This is my magnum opus.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 26. Exact: 26. Verstreken tijd: 70 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo