Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "meetellen voor" in Engels

count for
count toward
account for
counted towards
De reizen die meetellen voor deze actie zijn hieronder vermeld.
The travells that count for this action are mentioned below.
Al het interne vliegverkeer binnen Europa zal meetellen voor het bereiken van de vermindering met 8%.
All the internal air traffic within Europe will count for the achievement of the 8% reduction.
Bijvoorbeeld zou voor speelautomaten 100% zijn het gebruik meetellen voor de minimum inzet, terwijl bij roulette inserts eventueel. alleen 25% van de mensen die getroffen zijn.
For example, could for slot machines 100% be the use count toward the minimum bet, while for roulette inserts possibly. just 25% of those who have been affected.
Deze methode werd ook gebruikt door vele andere koningen uit de volken. Dus, om de juiste manier aan te passen want dit is tot 1 jaar toe te voegen aan elke meetellen voor de geboorte van hun zoon voorafgaand aan de overstroming.
This method was also used by many other kings from among the, the proper way to adjust for this is to add 1 year to each count toward the birth of their son prior to the flood.
Ik ben het met u eens dat wij ervoor moeten zorgen dat recycling in landen buiten de EU alleen mag meetellen voor onze doelstellingen als dat op een goede manier gebeurt.
I agree that we should make sure that recycling in non-EU countries should only count for our targets if it is done properly.
met inbegrip van kredieten ter hoogte van 500 miljoen EUR in verband het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering, die niet meetellen voor de marge
including appropriations of EUR 500 million related to the European Globalisation Adjustment Fund which do not count for the margin
De Commissie dient met name de geldigheid te onderzoeken van de controles die werden verricht voordat de goederen werden geladen, teneinde vast te stellen of die controles kunnen worden geacht te voldoen aan de criteria en dus meetellen voor het in de verordening voorgeschreven minimumaantal.
That the Commission particularly reviews the validity of the checks carried out prior to the loading of goods to determine whether these checks can be considered as fulfilling the criteria needed to count toward the minimum number required by the regulation.
De communautaire verordeningen bepalen duidelijk dat fysieke controles veelvuldig en zonder voorafgaande aankondiging moeten plaatsvinden, en dat fysieke controles waarvan de exporteur vooraf uitdrukkelijk of stilzwijgend is gewaarschuwd niet meetellen voor het vereiste minimumaantal controles.
Community Regulations clearly stipulate that physical checks should be conducted frequently and without prior warning and that physical checks for which the exporter has received express or tacit prior warning shall not count toward the minimum required number of checks.
met inbegrip van kredieten ter hoogte van 77 miljoen EUR in verband met voetnoot (1) van het financieel kader 2007-2013 (bijdragen van het personeel aan het pensioenstelsel) die niet meetellen voor de marge
including appropriations of EUR 77 million related to footnote (1) of the Financial Framework 2007 - 2013 (staff contributions to the pensions scheme) which do not count for the margin
Hij wil zich op alle vluchten die meetellen voor de generale kampioenschappen laten gelden. Vandaar dat hij ook de fondvluchten speelt en hiervoor moeten er extra duiven worden gehouden.
He tries to place his pigeons on all the flights that count for the overall championships. That is the reason he plays the long distance flights and therefore he has to keep extra pigeons.
Datak Tarr niet meetellen voor geen enkele race is een verschrikkelijk slechte gok.
Counting Datak Tarr out of any race is a terrifically bad bet.
Zo kunnen opdrachten in de klas en online testen meetellen voor je eindbeoordeling.
For example, class tasks and online tests can be used for evaluation purposes.
Het gebruik van biodiesel kan meetellen voor de naleving in beide categorieën.
Biodiesel qualifies for compliance under both categories.
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa die niet zijn opgenomen kunnen ook meetellen voor de streefcijfers van de richtlijn.
Biofuels and bioliquids that are not listed can also count towards the Directive's targets.
Om te zien welke meetellen voor geautoriseerde dienstverlening aan de gemeenschap, raadpleeg daarvoor de lijst buiten het hoofdkantoor.
To see which ones count toward mandated community service, please consult the list outside the main office.
Betekenis om te zeggen, betekent dit bijzondere promotie niet meetellen voor het opruimen van de bonussen.
Meaning to say, this particular promotion does not count also towards clearing the bonuses.
In elk toernooi worden spelers beloond met punten gebaseerd op welke positie ze hebben bereikt en het zal meetellen voor het uiteindelijke klassement.
In every tournament players will be awarded points based on what position they have achieved and it will be counted towards the final leader board.
Zal niet meetellen voor zijn cijfer, natuurlijk, maar de korpschef hecht veel waarde aan zulke dingen.
Won't count towards his mark, of course, but the Chief Constable sets great store by such things.
Hoe kan dat niet meetellen voor je?
How does that not compute for you?
De kennisgeving gebeurt door iedere lidstaat waarvoor het aandeel of de hoeveelheid elektriciteit zal meetellen voor het nationaal algemeen streefcijfer.
The notification shall be made by each Member State towards whose overall national target the proportion or amount of electricity is to count.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 46. Exact: 46. Verstreken tijd: 128 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo