Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "met de grootste concurrentiekracht" in Engels

Zoek met de grootste concurrentiekracht in: Definitie Woordenboek Synoniemen
De Raad van Lissabon heeft unaniem besloten om Europa voor 2010 tot het continent te maken met de grootste concurrentiekracht, de sterkste kenniseconomie, de meeste sociale samenhang, duurzaamheid en werkgelegenheid.
The Lisbon Council resolved unanimously to make Europe, by 2010, the most competitive and knowledge-based continent, a continent fostering social cohesion, promoting sustainability and creating new jobs.
De ontwikkelingslanden die economisch het meest geavanceerd zijn en de sectoren van de economie met de grootste concurrentiekracht moeten geleidelijk aan van dit mechanisme worden uitgesloten, zodat het zich met name kan concentreren op de armste landen, vooral in Afrika.
The economically more advanced developing countries and economically more competitive sectors should be gradually excluded from this mechanism, so that it can focus mainly on the poorest countries, especially those in Africa.
De droomwens die tijdens de Europese Raad in Lissabon werd geformuleerd was om de EU voor 2010 om te vormen tot de meest dynamische kenniseconomie met de grootste concurrentiekracht ter wereld.
The Lisbon European Council dream for the EU to be the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by 2010 cannot be realised unless we stimulate and I mean stimulate SMEs.

Andere resultaten

Degene met de grootste juridische kennis wint.
Whoever shows the greater knowledge of all matters legal wins.
In dit verband moet elke regelgeving met de grootste behoedzaamheid worden uitgevoerd.
In this context, any regulatory environment must be applied with great sensitivity.
Met de grootste respect, beide voor- stellen zijn formulair voor rampen.
With the greatest respect, both those proposals are formulae for disaster.
Ik denk dat we deze moeten behandelen met de grootste plechtstatigheid.
I feel we ought to treat this with the utmost gravity.
Als Kepler een planeet heeft gevonden... checken onderzoekers dat met de grootste telescoop op aarde.
To make sure Kepler's truly found a planet, scientists are using one of the largest Earth-based telescopes for confirmation.
We kunnen reeds radargolven de ruimte insturen met de grootste precisie.
Already, we can direct radar beams out into space with the utmost accuracy.
De academie wordt geconfronteerd met de grootste uitdaging.
The academy is facing its greatest challenge.
Daarom, met de grootste onderdanigheid buig ik voor vrouwe Justitia.
It is with the greatest humility... that I bow in deference... to that great lady, Justice.
Alleen met de grootste moeite kon de bevoorrading overeind gehouden worden.
Jij bent altijd mijn gevoelsmeisje geweest, degene met de grootste onbedwingbare passies.
You have always been my heart girl, the one with the most unbridled passions.
Reese voert gesprekken met de grootste drugdealers van Bay City.
Reese is meeting with the biggest drug dealers in back alleys all over the place.
Ik heb ook samengewerkt met de grootste commerciële bank in Slowakije - VÚB.
I have also worked with the largest commercial bank in Slovakia - VÚB.
Onze patiënt kan ofwel door het leven gaan met de grootste navelstreng ter wereld...
Our patient can either go through life with the world's longest umbilical cord, or we can discuss the differential for magic blood.
De huidige verontrustende ontwikkelingen worden met de grootste aandacht gevolgd.
The current worrying developments are being followed with the closest attention.
We moeten met de grootste spoed naar Port Royal varen.
What we need to do is make sail for Port Royal with all haste.
Jullie sluiten je aan bij degene met de grootste kans op sociale dominantie.
He fell backwards, tried to break his fall with his hands stretched behind him.
Zoals dat stadje met de grootste omelet.
Like that town that made the world's largest omelet.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 15003. Exact: 3. Verstreken tijd: 838 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo