Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "met het oog op de vaststelling" in Engels

verzoeken met het oog op de vaststelling van beslissingen inzake levensonderhoud mogelijk te maken;
making available applications for the establishment of maintenance decisions;
Zij plegen vooraf onderling overleg met het oog op de vaststelling van eventuele maatregelen op dit gebied.
They shall consult with a view to adopting potential measures in this area.
Dat neemt echter niet weg dat de Europese Unie ook nu een heel belangrijke rol heeft, juist met het oog op de vaststelling van de definitieve status.
However, the European Union also has a very serious role to play today and it has a role in the definition of the final regime.
De overeenkomstig de artikelen 14 en 15 vastgestelde verordeningen zorgen voor geharmoniseerde voorschriften inzake bewaking, rapportage en verificatie van productiegerelateerde broeikasgasemissies, met het oog op de vaststelling van de ex ante benchmarks.
The regulations pursuant to Articles 14 and 15 shall provide for harmonised rules on monitoring, reporting and verification of production-related greenhouse gas emissions with a view to determining the ex-ante benchmarks.
Het belang van deze doelstelling zou een bijzondere discussie binnen de Europese instellingen hebben gevergd met het oog op de vaststelling van de nodige maatregelen.
The importance of that objective is such that the measures required should have been the subject of specific discussion in the European institutions.
Het voorstel van de Commissie zal nu door de Raad en het Europees Parlement worden besproken met het oog op de vaststelling ervan vóór eind 2013.
The Commission proposal will now be discussed by the Council and the European Parliament, with a view to adoption before the end of 2013.
De EBA stelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen op met het oog op de vaststelling van de gemeenschappelijke procedures, formulieren en sjablonen voor het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 24.
EBA shall develop draft implementing technical standards to establish common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities as referred to in Article 24.
Kortom, het gaat hier om een verslag waarin de politieke richtsnoeren op correcte wijze geformuleerd worden met het oog op de vaststelling van de begroting voor 2004.
This is, in short, a report that properly expresses the Union's political guidelines with a view to including them in the 2004 budget.
Het is noodzakelijk uniforme wettelijke regels vast te stellen om gepaste en gedifferentieerde gegevens te verzamelen met het oog op de vaststelling van normen en coëfficiënten.
Uniform legislation is needed to ensure that appropriate, differentiated data can be compiled so that standards and indicators can be put in place.
Overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de Commissie de EFSA verzocht deze informatie te evalueren met het oog op de vaststelling van een invoertolerantie voor gekweekte paddestoelen.
In accordance with Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005, the Commission asked the Authority to evaluate that information for the purpose of setting an import tolerance on cultivated mushrooms.
Economische ramingen met het oog op de vaststelling van de rentabiliteit van de vermeende investering
Economic evaluations to determine the profitability of the supposed investment
Dit proefproject dient ter ontwikkeling van een aantal gecoördineerde acties met het oog op de vaststelling van een langetermijnstrategie voor het promoten van Bestemming Europa.
This pilot project will develop a strategically coordinated series of actions to establish a long-term strategy for the promotion of Destination Europe.
De commissie juicht het treffen van maatregelen toe met het oog op de vaststelling van strenge normen wat betreft kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
We welcome the adoption of measures aimed at attaining high standards of quality and safety of medicines and medical devices.
De drie instellingen stellen elkaar in kennis van hun respectieve jaarlijkse wetgevingsprogramma's, met het oog op de vaststelling van een gemeenschappelijke jaarplanning.
The three Institutions will forward to each other their respective annual legislative timetables with a view to reaching agreement on joint annual programming.
Voorts wordt er met het oog op de vaststelling van de nationale strategische plannen gewerkt aan een uitgebreid partnerschap met alle relevante betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van vrouwen.
Likewise, for the establishment of the National Strategic Plans, a wide partnership with all relevant actors, including women's representatives, is foreseen.
Er moet een Comité Administratie en Beheer worden opgericht dat adviezen en aanbevelingen voorbereidt met het oog op de vaststelling van belangrijke documenten door de Raad van bestuur.
An Administration and Management Committee should be established to prepare opinions and recommendations for the adoption of key documents by the Governing Board.
Ten tweede gaan voor het eerst het Comité Sociale Bescherming en de Europese Commissie samenwerken met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke beleidskaders.
Secondly, the Social Protection Committee and the European Commission are working together to find a joint policy framework, again for the first time.
De Raad (Concurrentievermogen) heeft op 25 september 2006 een politiek akkoord bereikt over een compromistekst met het oog op de vaststelling van zijn gemeenschappelijk standpunt.
On 25 September 2006, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a compromise text with a view to adopting its common position.
De aangezochte staat stelt alles in het werk met het oog op de vaststelling van verblijfplaats en de identificatie van personen, voorwerpen of plaatsen.
The requested State shall make its best efforts to locate or identify persons, items or places.
De Commissie neemt ook uitvoeringsmaatregelen aan met het oog op de vaststelling van algemene equivalentiecriteria voor boekhoudnormen in de zin van de eerste alinea.
The Commission shall also adopt implementing measures aimed at establishing general equivalence criteria for the purpose of the first subparagraph.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 44055. Exact: 195. Verstreken tijd: 2284 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo