Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "militaire rechtbank" in Engels

military court
military tribunal
military jurisdiction
Het zou meteen gaan naar een militaire rechtbank.
It would have been referred directly to a military court.
Degene die Richards vermoorde, dacht een militaire rechtbank houd Lizzies proces onder hun controle.
Whoever killed Richards thought a military court would best keep Lizzie's trial under their control.
Wie daar binnendringt, komt voor een militaire rechtbank.
Anyone entering this area will be answerable to a military tribunal.
Natuurlijk begrijp je wel, hoofdinspecteur, dat dit nu een zaak is voor een militaire rechtbank.
Of course you understand, Superintendent, this will now become a matter for a military tribunal.
Na de genoemde moorden wilden de burgerlijke autoriteiten van Mexico de zaak niet in behandeling nemen, maar verwezen zij deze door naar de militaire rechtbank.
After the above killings were carried out, the civil authority in Mexico declined to take on the cases, referring them to military jurisdiction.
Intussen heeft het hooggerechtshof van Mexico verklaard dat de familieleden van slachtoffers van militair geweld geen rechtsmiddelen hebben om in casu de bevoegdheid van de militaire rechtbank te betwisten.
Meanwhile, Mexico's Supreme Court of Justice has declared that the relatives of victims of military abuses do not have the legal right to challenge the application of military jurisdiction in these cases.
We kunnen naar de militaire rechtbank gaan, maar het zal niet meevallen.
Look, we can appeal to the Military Court, but it won't be easy.
Gaan jullie naar de militaire rechtbank?
You two are headed to military court?
Ik was aangewezen om haar voor een militaire rechtbank te verdedigen, drie jaar geleden.
I was assigned to defend her in military court three years ago.
Simon is in 1953 vrijgesproken door de militaire rechtbank, in een zittingsdag.
Simon was acquitted in 1953 by the military court, in one day's hearing.
Major Cole zal berecht worden in een militaire rechtbank voor zijn collega's met jou als getuige.
Major Cole will face justice in a military court, in front of his peers, with you as a witness.
De zaak van het aanvallen van de militaire rechtbank moeten wij consequent verder zetten.
We must persist in consistently attacking the idea of a military court.
Een militaire rechtbank heeft vandaag ex-ballerina, Yolanda Celandin veroordeelt.
A military court today sentenced former ballerina, Yolanda Celandin.
Daarnaast voldeed hun berechting voor een militaire rechtbank niet aan de internationaal erkende normen voor een eerlijk proces.
Additionally, their trial in a military court did not meet internationally recognised standards of due process.
Verenigd Koninkrijk: veroordeling door een militaire rechtbank.
United Kingdom: Conviction by a military court.
Ze willen je als voorbeeld stellen door je... voor een militaire rechtbank te brengen.
They want to make an example of you By trying you in military court.
De heer Jebali werd in 1992 door de militaire rechtbank van Tunis veroordeeld tot 16 jaar hechtenis wegens lidmaatschap van een illegale organisatie.
In 1992 the military court in Tunis sentenced Mr Jebali to 16 years in prison for belonging to an illegal organisation.
Een militaire rechtbank bestaat niet uit onafhankelijke rechters: deze wordt ingesteld door de regering en is in strijd met de fundamentele waarden van het Europees Verdrag.
A military court does not consist of independent judges: it is appointed by the government and is in contradiction to the fundamental values of the European Treaty.
Wij mogen ook niet vergeten dat een militaire rechtbank onlangs vier officieren wegens ambtsmisbruik heeft veroordeeld.
We should also not forget that a military court has just convicted four officers for abusing their powers.
Ze heeft als burger advocaat voor de militaire rechtbank gewerkt en heeft de aanbeveling van kolonel Leora Kuhn.
She has worked as civilian counsel in military court and comes at the recommendation of Colonel Leora Kuhn.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 92. Exact: 92. Verstreken tijd: 166 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo