Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "miserabele omstandigheden" in Engels

squalor
miserable conditions
U hoeft niet in miserabele omstandigheden te leven, Mr Bohannon.
Now, you don't have to live in squalor, Mr. Bohannon.
Ik was weer geleverd aan de meest miserabele omstandigheden van het leven.
I was once more delivered from the most miserable conditions of all life.
Ze weten niet in wat voor miserabele omstandigheden ze terechtkomen: ze worden uitgebuit, geslagen, gemarteld en bedreigd.
They have no idea of the miserable conditions in which they will be exploited, beaten, tortured and threatened.
En dan de miserabele omstandigheden en ellendige mensheid.
And then the wretched squalor and miserable humanity.
Veel van die vluchtelingen verkeren daardoor in miserabele omstandigheden in de verschillende vluchtelingenkampen.
Many of these refugees are therefore forced to live in wretched conditions in various camps.
We mogen niet accepteren dat vrouwen onder zulke miserabele omstandigheden werken.
We must not allow women to work under such poor conditions.
Dit leidt tot discriminatie waarbij minderheden worden mishandeld en in de meest miserabele omstandigheden terechtkomen.
This leads to discrimination in which minorities are abused and relegated to the poorest of circumstances.
Migranten en asielzoekers worden nog steeds in miserabele omstandigheden opgesloten, en er is nauwelijks tot geen bijstand voor niet-begeleide minderjarigen.
Migrants and asylum seekers continue to be detained in substandard conditions, and there is little or no assistance for unaccompanied migrant children.
Ik stuur twee van mijn collega's, twee jonge advocaten, Stephen Gardiner, mijn secretaris en Edward Foxe, de paus te ontmoeten... die in miserabele omstandigheden leeft.
Your Majesty, I have arranged to send two of my colleagues... two young lawyers, Stephen Gardiner, my secretary... and Edward Foxe, to meet the pope at Orvieto, near Rome... where he still resides, in wretched discomfort apparently.
Zoals u weet zitten er allerlei verschillende soorten vluchtelingengroepen, zowel Tutsi's als Hutu's in Zaïre en bevinden die zich in de meest miserabele omstandigheden.
As you know, all manner of different refugee groups, both Tutsis and Hutus, are in Zaire in the most miserable of circumstances.
Is ze van plan om sancties op te leggen aan Griekenland vanwege de miserabele omstandigheden die in zijn gevangenissen voortduren en zo ja, welke?
Will it impose penalties on Greece for the deplorable living conditions in its prisons, If so, what form will they take?
Ik ben door mijn achterban en via een verslag in het Verenigd Koninkrijk van de BBC () gewezen op de miserabele omstandigheden in veel weeshuizen en opvangtehuizen voor volwassenen van de Roemeense staat.
It has been brought to my attention by my constituents and through a report in the UK by the BBC () that conditions in many state-run institutions for orphans and adults in Romania are appalling.
Er zijn verhalen van werknemers bij SPM dat ze zonder enige vorm van bescherming worden blootgesteld aan gevaarlijke sproeigiffen en dat ze doorgaans onder miserabele omstandigheden onredelijk lange werktijden maken, zonder dat ze beschikken over basale veiligheidsuitrusting als goed schoeisel.
There are reports from SPM employees that they are exposed to hazardous spray toxins with no form of protection and that, in general, they work under wretched conditions with unreasonably long hours and without access to basic safety equipment, such as appropriate footwear.
Het is jammer dat de afgevaardigde die in Brussel woont en haar dagen in Straatsburg in miserabele omstandigheden in een jeugdherberg doorbrengt, vandaag eveneens niet aanwezig is en ook geen bijdrage aan dit verslag heeft geleverd.
There is a lady Member who lives in Brussels and no doubt has a miserable time of it in the youth hostel when she comes to Strasbourg;
Het komt voort uit de miserabele omstandigheden van de boeren.
It's a popular phenomenon rooted in abysmal social conditions.
Door gebrek aan middelen worden veel van deze kinderen niet, zoals wettelijk voorgeschreven, in een gezin opgevangen, maar na een verblijf onder miserabele omstandigheden in een ziekenhuis overgedragen aan de ouders om slechts korte tijd later weer te worden opgenomen.
Owing to a lack of resources, many of these children are not, however, sent to family care as the law requires, but are discharged to their parents after a stay in miserable conditions in hospital, only to be readmitted shortly afterwards.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 16. Exact: 16. Verstreken tijd: 47 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo