Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "moderne talen" in Engels

modern languages
modern language
Newnham College Cambridge, twee keer eerste in moderne talen.
Newnham College Cambridge, double first in modern languages.
De koopman deelnemers in een joint venture was een uitstekende leerschool voor wetenschap en moderne talen.
The Merchant Venturers was an excellent school for science and modern languages.
beveelt aan Europese organisaties en verenigingen van leraren in moderne talen te raadplegen over te gebruiken programma's en lesmethoden;
Recommends consultation of the European federations and associations of modern language teachers on the programmes and methodologies to be applied;
Waarschijnlijk, wat veel taalkundigen geloven, is dat echt moderne talen, met grammatica - onderwerp, werkwoord, lijdend voorwerp - waarmee we complexe gedachten overbrengen, rond die tijd ontstonden.
Probably, according to what many linguists believe, fully modern language, syntactic language - subject, verb, object - that we use to convey complex ideas, like I'm doing now, appeared around that time.
Alex Winchcombe, geboren in 1957, BA en PhD in moderne talen.
Alex Winchcombe, born 1957, BA and PhD in Modern Languages.
Een vrouw moet een grondige kennis hebben van muziek, zingen, tekenen, dansen... en de moderne talen.
A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing and the modern languages.
Kennis van Latijn en Grieks vandaag is een enorme steun om zowel moderne talen als religieuze en wetenschappelijke termen te begrijpen.
Knowledge of Latin and Greek today still supports a deep-rooted understanding of both modern languages and religious and scientific terms.
Uitdrukkingen in onze moderne talen getuigen van dit tragische dilemma [Between Scylla and Charybdis].
Expressions in our modern languages are still testifying about this tragic dilemma [Between Scylla and Charybdis].
Je spreekt zeven moderne talen en vier dode talen, Sam.
You speak seven modern languages and four dead ones, Sam.
Daarnaast zullen 250 leraren en 50 werknemers van de programma's voor moderne talen (die sinds 1998 bestaan) hun baan verliezen.
Additionally, 250 teachers and 50 employees of the Modern Languages Programme (which has been in place since 1998) will lose their jobs nationwide.
Ze moet kennis hebben van muziek, zingen, tekenen, dansen en van de moderne talen, om "kundig" te zijn.
She must have a knowledge of music, singing, drawing, dancing and the modern languages to deserve the word.
De MLA zal haar zeer gewaardeerde MLA International Bibliography toevoegen aan WorldCat Local, waarmee een onderwerpregister voor boeken en artikelen beschikbaar komt over moderne talen, literatuur, folklore en linguïstiek.
The MLA will be adding its highly regarded MLA International Bibliography to WorldCat Local, providing a subject index for books and articles published on modern languages, literatures, folklore and linguistics.
Nog een mogelijkheid die Google biedt, is zoeken in moderne talen en zelfs in het Latijn (zie Google Latina, investigationis machina, in hoofdstuk 4).
Another possibility is to use google to translate from different modern languages and even to perform its searches using a Latin interface (see Google Latina, investigationis machina, in chapter 4).
Een uit mijn kiesdistrict afkomstige lerares moderne talen met zeer goede kwalificaties, die gehuwd is met een Fransman, heeft moeten vaststellen dat haar kwalificaties door de Franse autoriteiten niet worden erkend.
A constituent of mine, a highly qualified Modern Languages teacher married to a Frenchman, has found that her qualifications are not recognized by the French authorities.
Sue heeft gewoond en gewerkt in Italië en is gepassioneerd door alles heeft ook een diploma in moderne talen en spreekt vloeiend Italiaans. Ze is ook een Justitie van de Vrede en zit als een magistraat.
Sue has lived and worked in Italy and is passionate about everything Italian. She also has a degree in modern languages and is fluent in Italian. She is also a Justice of the Peace and sits as a magistrate.
Theorie en geschiedenis van de staat en de wet, wet, toegepaste Taalkunde, maatschappijleer en geesteswetenschappen, moderne talen, ontwerp, Olympische en professionele sport theorie, en, fysieke training en sport.
Theory and history of the state and law, law, applied linguistics, social studies and humanities, modern languages, design, Olympic and professional sports theory, and, physical training and sports.
Commissaris, als verslaggever van de Europese indicator voor talenkennis zou ik u er graag op willen wijzen dat de desbetreffende indicator met geregelde intervals moet peilen naar de algemene kennis van moderne talen van alle lidstaten.
Commissioner, as rapporteur on the European Indicator of Language Competence, I should like to point out that the duty of the indicator in question is to assess at regular intervals the overall competence in modern languages of all the Member States.
Kan de Commissie daarnaast aangeven welke EU-financiering de Ierse regering kan krijgen voor haar programma's voor moderne talen zodat deze kunnen worden voortgezet, of beloven dat zij zal onderzoeken of het mogelijk is financiering voor dit soort programma's ter beschikking te stellen?
Can the Commission indicate what EU funding the Modern Languages Programme in Ireland could draw on in order to continue its work, or give a commitment that it will look into making funding available for programmes of this nature?
Is de Commissie bereid om, ter ondersteuning van de programma's die zij heeft omschreven, het standpunt over te nemen dat de Raad nu eindelijk eens druk moet gaan uitoefenen op de lidstaten om het onderwijs van tenminste twee moderne talen verplicht te stellen?
Will the Commissioner, in support of the programmes that she has just described, be prepared to go back to the idea that the Council must manage to put pressure on the Member States to make it compulsory to teach at least two modern languages?
José Luís Peixoto, licentiaat Moderne Talen en Literatuur (universiteit van Lissabon), is een heel bezig schrijver.
José Luís Peixoto, a graduate in Modern Languages and Literature (University of Lisbon), is a very prolific writer.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 29. Exact: 29. Verstreken tijd: 76 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo