Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nauwgezetheid" in Engels

rigour
accuracy
precision
conscientiousness
diligence
meticulousness
attention to detail
severity
care
Maar zoals het zich laat aanzien ontbreekt de nodige nauwgezetheid.
As currently presented, however, it lacks the necessary rigour.
Aan dit proces ligt geen wetenschappelijke nauwgezetheid en integriteit ten grondslag.
This process lacks scientific rigour and integrity.
Bij Middlegate Europe bieden we snelheid en nauwgezetheid tegen concurrerende tarieven, plus:
At Middlegate Europe we deliver speed and accuracy at competitive rates, plus:
Wat criterium 2 betreft, kon de nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van de administratie duidelijk niet worden bevestigd.
Regarding criterion 2, it was clear that the accuracy and reliability of the records could not be confirmed.
Ik ben dankbaar voor uw semantische nauwgezetheid.
I'm grateful for your semantic precision.
Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer rapporteur Colom met de kwaliteit en de nauwgezetheid van zijn ontwerpresolutie.
Mr President, I am delighted with the Colom i Naval report because of the quality and precision of the motion for a resolution.
Mijn gelukwensen, mijnheer Chichester, en gaat u vooral zo door, met diezelfde nauwgezetheid.
Congratulations, Mr Chichester, and I hope that you will continue to work with the same rigour.
De Europese Unie heeft een nieuw economisch bestuur nodig dat de stabiliteit en de nauwgezetheid van de publieke nationale financiën veiligstelt.
The European Union needs new economic governance that will ensure the stability and rigour of national public finances.
De vertalingen in de andere talen worden verschaft om het de gebruikers gemakkelijk te maken; ze behoeven echter niet de voor rechtskundige handelingen vereiste nauwgezetheid te hebben.
The translations into the other languages are provided just to help the users; however they do not have the necessary accuracy for legal purposes.
Mijn fractie steunt al deze amendementen, om de eenvoudige reden dat wij nu toch geleerd zouden moeten hebben dat nauwgezetheid en het aanpakken van mogelijke gevaren in diervoeder van cruciaal belang zijn.
My group supports all of them for one simple reason: we surely should have learned by now the lesson that precision and targeting of possible dangers in animal feed is of the essence of the precautions that we need to take.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn collega, de heer Grech, bedanken voor de helderheid en de nauwgezetheid van zijn even volledige als pragmatische verslag.
Mr President, I should like to thank my colleague, Mr Grech, for the clarity and rigour of his report, which is both comprehensive and pragmatic.
Dankzij de vasthoudendheid en nauwgezetheid van de Noord-Amerikaanse pers weten we dat er ten minste 480 mensen vastzitten in de sinistere gevangenis van Guantánamo, zonder rechtswaarborgen.
Thanks to the determination and rigour of the US press we know that at least 480 people are in the sinister prison at Guantánamo, with no legal guarantees.
Vandaar dat tweede aspect, want het is belangrijk dat de nauwgezetheid van deze instelling wordt onderstreept.
Which leads to the second aspect: the insistence on the rigour of this institution is important.
Dat wat jullie niet kunnen zien doet wat het moet doen op een schaal waarvan de nauwgezetheid iets is dat jullie tot nu toe niet kunnen bevatten.
That which you cannot see is doing what it must do on a scale whose accuracy is something that you are as yet unable to comprehend.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de voorzitter van de Raad bedanken voor de nauwgezetheid waarmee hij mijn vraag heeft beantwoord.
Mr President, I should to express my thanks to the President of the Council for the precision with which he answered my question.
Ik wil de heer Ribeiro e Castro daarom graag bedanken, niet alleen voor de nauwgezetheid waarmee hij dit debat heeft voorbereid, maar ook voor de keuze van de onderwerpen die bijzondere aandacht moeten krijgen.
I therefore wish to congratulate Mr Ribeiro e Castro not only on the rigour and quality of his preparation for this debate, but also on the way in which he has approached it.
Het is van cruciaal belang dat alle Europese organen, maar vooral die van de lidstaten, samenwerken om een klimaat van transparantie en nauwgezetheid te creëren in de uitgaven van Europese middelen.
It is crucial that all the European entities, but particularly those of the Member States, work together in order to create a climate of transparency and rigour in the spending of European funds.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb waardering voor de linguïstische nauwgezetheid van mijn collega, maar zoals u weet was destijds David Martin, ook uit Schotland, voorzitter van de vergadering.
Mr President, I appreciate my colleague's concern for linguistic accuracy but as you know the President in the Chair at the time was David Martin who is also from Scotland.
De regels van harmonische progressie gemaakt voor Mozart een kooi als onverzettelijk als het sonnet deed voor Shakespeare. Zoals onverzettelijk en als bevrijdend - voor later critici vonden de maker van het genie in het contrapunt van structuur en vrijheid, nauwgezetheid en vindingrijkheid.
The rules of harmonic progression made for Mozart a cage as unyielding as the sonnet did for Shakespeare. As unyielding and as liberating - for later critics found the creator's genius in the counterpoint of structure and freedom, rigour and inventiveness.
Nauwgezetheid is de kern van wat mevrouw Paulsen ons vandaag heeft verteld.
Precision is at the heart of what Mrs Paulsen has had to say to us today.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75. Exact: 75. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo