Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "normale verdeling" in Engels

Dit is op basis van statistiek gedaan met een normale verdeling.
This was done based on statistics with normal distribution.
Hier zie je de normale verdeling.
So here we're looking at the normal distribution.
Voor de meetrespons (ontwikkelingstempo en gewicht) is de T-toets een geschikte statistische methode, mits de gegevens aan de voorwaarden van deze toets voldoen (normale verdeling, homogene variantie).
With metric response (development rate and weight), the t-test is a suitable statistical method if data meet the requirements of this test (normality, homogeneous variances).
In plaats van deze formele tests kan ook het oordeel van deskundigen over de normale verdeling en de homogene variantie worden gebruikt, al gaat de voorkeur uit naar de formele tests.
Expert judgment can be used in lieu of these formal tests for normality and variance homogeneity, though formal tests are preferred.
Ref. 1 - De normale verdeling
Ref. 1 - The normal distribution
Als in het bovenstaande voorbeeld onterecht de bivariate normale verdeling gekozen wordt, heeft dit de volgende consequenties:
If the bivariate normal distribution is chosen wrongly in the above example, it will have the following consequences:
de inverse functie van de standaard normale verdeling;
the inverse function of the standard normal distribution;
Als de gegevens (x-voudige veranderingen) niet normaal verdeeld zijn, moet transformatie van de gegevens worden geprobeerd om een normale verdeling zo goed mogelijk te benaderen.
If the data (fold changes) are not normally distributed, transformation of the data should be attempted to approximate a normal distribution.
Alle SQC Attribute grafieken zoals P grafiek, nP grafiek, u-grafiek, c grafiek. Auto-correlatie. Histogram en normale verdeling.
All SQC Attribute charts such as P chart, nP chart, u chart, c chart. Auto-correlation. Histogram and normal distribution.
Voor een normale verdeling, zou 99,73% van alle toeval of gebruikelijke variaties te verwachten zijn binnen grenzen + of â € ""3 standaarddeviaties van de gemiddelde waarde van de variabele.
For a normal distribution, 99.73% of all chance or usual variations would be expected to occur within limits + or †3 standard deviations from the mean value of the variable.
De functie FISHER() berekent de Fisher-transformatie voor x en maakt een functie die een normale verdeling benadert.
The FISHER() function returns the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution.
De functie FISHERINV() berekent de inverse van de Fisher-transformatie voor x en maakt een functie die een normale verdeling benadert.
The FISHERINV() function returns the inverse of the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution.
Als er een limiettest (vergelijking tussen controle en slechts één testgroep) is uitgevoerd en de voorwaarden voor parametrische toetsprocedures (normale verdeling, homogeniteit) zijn vervuld, kunnen meetresponsen worden beoordeeld met de T-toets van Student.
If a limit test (comparison of control and one treatment only) has been performed and the prerequisites of parametric test procedures (normality, homogeneity) are fulfilled, metric responses can be evaluated by the Student test (t-test).
Als de gegevens normaal verdeeld zijn of een normale verdeling benaderen, moeten verschillen tussen de stofconcentratiegroepen en SC's worden geanalyseerd met een parametrische test (bv. toets van Dunnett) waarbij concentratie de onafhankelijke, en respons (x-voudige verandering) de afhankelijke variabele is.
If the data are normally distributed or approximate a normal distribution, differences between chemical concentration groups and SCs should be analysed using a parametric test (e.g. Dunnett's Test) with concentration being the independent, and response (fold-change) being the dependent variable.
Wanneer u een multivariate normale verdeling gebruikt in het modelleren van een bepaald fenomeen, maakt u impliciet al gebruik van een copula.
So, if you use a multivariate normal distribution in the modeling of a certain phenomenon, you already use a (Gaussian) copula implicitly!
Gebruik van huurauto's is ruw; de kans is groot dat tijdens dat eerste jaar elke auto zal worden aangedreven door een normale verdeling van alle categorieën van bestuurders in alle soorten omstandigheden.
Usage of rental cars is rough; chances are that during that first year each rental car will be driven by a normal distribution of all types of drivers in all kinds of conditions.
Als de aanname van normaliteit voor één van de univariate reeksen niet opgaat, heeft dat als gevolg dat de multivariate normale verdeling niet het juiste model is om de berekeningen op te baseren.
If the assumption of normality does not hold for one of the univariate series, the consequence is that the multivariate normal distribution is not the right model to base the calculations on.
De normale verdeling en de homogene variantie kunnen worden getest met een geschikte statistische toets, bijv. respectievelijk de toets van Shapiro-Wilk en de toets van Levene (p <= 0,05).
Normal distribution and variance homogeneity can be tested using an appropriate statistical test, e.g. the Shapiro-Wilk test and Levene test, respectively (p <= 0,05).
Voor continue eindpunten waarvoor geen monotone dosisreactie wordt verwacht, moeten de gegevens worden beoordeeld op normale verdeling (bij voorkeur met behulp van de toets van Shapiro-Wilk of Anderson-Darling) en homogene variantie (bij voorkeur met behulp van de toets van Levene).
For continuous endpoints that are not consistent with a monotone dose-response, the data should be assessed for normality (preferably using the Shapiro-Wilk or Anderson-Darling test) and variance homogeneity (preferably using the Levene test).
Bij een normale verdeling is de bel symmetrisch en kan deze worden gekenmerkt door de gemiddelde waarde van alle waarnemingen, en een maat voor de spreiding (standaard deviatie, SD) daar omheen.
In a normal distribution the bell is symmetric and can be described by the mean of all measurements and the standard deviation (SD), a measure of the spread around the mean.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 36. Exact: 36. Verstreken tijd: 80 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo