Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "omgekeerde osmose" in Engels

Ik ben echt achterlijk op gebied van omgekeerde osmose.
I'm retarded about reverse osmosis.
De kwaliteit hiervan is gewoonlijk voldoende om een snelle verstopping van de omgekeerde osmose te vermijden.
Its quality tends to be sufficient to avoid a quick blocking of the reverse osmosis.
Het grootste probleem voor omgekeerde osmose vormt echter membraanvervuiling, waardoor vaak een uitgebreide voorzuivering noodzakelijk is.
The biggest problem with reverse osmosis, however, is the resulting membrane fouling, which frequently makes extensive pretreatment a necessity.
Het principe van ultrafiltratie verschilt niet fundamenteel van andere technologieën zoals omgekeerde osmose.
The ultrafiltrationâ s principle does not fundamentally differ from other technologies such as reverse osmosis.
Ultrafiltratie voorbehandeling voor 2 omgekeerde osmose elementen.
Ultrafiltration pretreatment for two reverse osmosis elements.
Dit apparaat is geproduceerd in overeenstemming met omgekeerde osmose STANDAARD NSF58.
This unit is manufactured to comply with REVERSE OSMOSIS STANDARD NSF58.
Daarnaast worden procesmodellen van actieve koolfiltratie en omgekeerde osmose gekoppeld aan QSARs.
Also, process models of activated carbon filtration and reverse osmosis are linked to QSARs.
Het toepassen van lucht/water spoeling om omgekeerde osmose vervuiling te beheersen.
Application of air/water cleaning to control reverse osmosis fouling.
Aqua Fresh omgekeerde osmose gefilterd veilig drinkwater
Aqua fresh Reverse Osmosis filtered safe drinking water.
Het tijdens de eerste fase van de behandeling verkregen permeaat wordt vervolgens middels nanofiltratie of omgekeerde osmose geconcentreerd.
The permeate obtained during the first stage of treatment is then concentrated by nanofiltration or by reverse osmosis.
Indien nodig kan dit worden gevolgd door ultrafiltratie of omgekeerde osmose.
If necessary, this may be followed by ultrafiltration or reverse osmosis.
2B352.d. heeft geen betrekking op apparatuur voor omgekeerde osmose, zoals gespecificeerd door de fabrikant.
2B352.d. does not control reverse osmosis equipment, as specified by the manufacturer.
Er is 24-uur elektriciteit met power back-up en de watervoorziening door middel van omgekeerde osmose filter systeem ook.
There is 24-hour electricity with power back-up and water supply through reverse osmosis filter system also.
Met technologische vooruitgang, zoals ontziltings processen, kunnen we drinkwater maken, uit zeewater en zelfs uit brakke bronnen middels omgekeerde osmose.
Technological advancements, such as desalinization processes, can make fresh drinking water, both from sea water and even brackish sources using reverse osmosis.
Dit water wordt zowel boven- als ondergronds opgeslagen en door middel van omgekeerde osmose (RO) gezuiverd tot demiwater.
The water is being stored both above- and underground and being processed into demiwater by means of reverse osmosis (RO).
De waterzuivering is gebaseerd op het principe van dubbele omgekeerde osmose
The water treatment is based on the principle of double reverse osmosis
Om in de tekorten te voorzien zijn tuinders nu aangewezen op andere bronnen, bijvoorbeeld grondwater dat is ontzilt met omgekeerde osmose.
To address these shortages, horticulturalists today depend on other sources, for example, groundwater that has been desalinated using reverse osmosis.
Toepassing: Besparingen met een combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose
Application: Savings due to a combination of ultrafiltration and reverse osmosis
Zouten uit water halen - vooral uit zeewater - door omgekeerde osmose is een cruciale techniek voor landen die geen toegang hebben tot drinkwater over de hele wereld.
Removing the salts from water - particularly seawater - through reverse osmosis is a critical technique for countries who do not have access to clean drinking water around the globe.
Het gaat dan met name om warmtebehandeling, filtratie, omgekeerde osmose en het gebruik van ionenwisselende harsen.
This applies to heat treatments, filtration, reverse osmosis and the use of ion exchange resins.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 87. Exact: 83. Verstreken tijd: 137 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo