Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "omtrent" in Engels

Suggesties

Ik vroeg te veel vragen omtrent Nancy's reisplannen.
I wasn't asking too many questions about Nancy's travel plans.
Onze kapitein heeft merkwaardige ideeën omtrent de Noordpool.
Our captain has some funny ideas about the North Pole.
Ik weet dat u scrupules hebt omtrent m'n scheiding.
I know you have scruples concerning my divorce.
Elke cultuur heeft haar eigen mythologie omtrent spiegels.
Every culture has its own particular myth set regarding mirrors.
Zij werden initieel ondervraagd omtrent hun alcoholisch drankgebruik.
They were initially questioned regarding their consumption of alcoholic drink.
Daarom ben je zo opgewonden omtrent Claire.
It's why you're so excited about Claire.
Gebruik onderstaand formulier voor vragen omtrent StepStone producten en diensten.
Use the form underneath for any question about StepStone products and services.
Algemene beginselen omtrent slavernij afleiden uit deze teksten misbruikt hun bedoeling.
Deducing general principles regarding slavery from the texts goes beyond their intended scope.
Eerst had ik mijn aarzelingen omtrent Emy's benadering.
At first I had my hesitations about Emy's approach.
We moeten je verhoren omtrent enkele burgerslachtoffers.
We have to interview you about some claims regarding civilian casualties.
We ontvingen enkele klachten omtrent praten gedurende TV tijd.
Okay, so we've received a few complaints about talking during TV time.
Hij blijft het Europees Parlement regelmatig informeren omtrent zijn activiteiten.
He will continue to inform the European Parliament regularly about his activities.
De ECB heeft algemene standpunten omtrent deze voorgestelde bepaling.
The ECB has a number of general views regarding this proposed provision.
Onder dergelijke omstandigheden worden besluiten omtrent sancties anoniem gepubliceerd.
In these circumstances, decisions regarding sanctions shall be published on an anonymised basis.
Uw persoonlijke contact zal snel en betrouwbaar alle vragen omtrent pCon.planner beantwoorden.
Your personal contact will answer any questions you may have about pCon.planner quickly and reliably.
Informatie omtrent geneesmiddelen moet ook voor slechtzienden en blinden gemakkelijk toegankelijk zijn.
The information about the medicinal product must also be readily accessible for blind and partially-sighted people.
Het personeel is niet vooraf omtrent de voorgenomen sluiting geraadpleegd.
There was no prior consultation of the workforce about the proposed closure.
Overdramatische mededeling... omtrent de volgende maaltijd.
Overly dramatic statement... regarding upcoming meal.
Maar tot nu toe zal de echte waarheid omtrent deze waarneming wel niet bekendgemaakt worden.
But at this date, it's very unlikely that the actual truth about the sighting will ever be known.
Ik kies ervoor gelijk te hebben omtrent u.
I choose to be right about you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5740. Exact: 5740. Verstreken tijd: 281 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo