Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: kunnen omzeilen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "omzeilen" in Engels

Suggesties

Wij wetenschappers moeten zulke idiote regeltjes maar omzeilen.
As scientists we have to circumvent These ridiculous bureaucratic regulations.
Misschien is het een proces datje met één wens niet mag omzeilen.
Maybe it's a process that one man shouldn't try and circumvent with a single wish.
We kunnen gewoon het hele koffieding omzeilen.
We can just bypass the whole little coffee thing.
Iemand probeerde het slot met brute kracht te omzeilen.
Looks like someone tried to bypass the biometrics with brute force.
Ik probeerde een rot situatie te omzeilen.
I was just trying to avoid a bad situation.
Ze weten de checkpoints te omzeilen.
They know how to avoid the checkpoints.
Tuvoks neurale paden omzeilen het beschadigde weefsel.
Tuvok's neural pathways have begun to bypass the damaged tissue.
Zoals altijd, probeer je het moraal te omzeilen hier.
As always, you are just trying to avoid the central issue here.
Zijn ontworpen om zo'n bevel te omzeilen.
Are designed to circumvent any such order.
Je weet best hoe je zo'n probleem moet omzeilen.
You knew how to bypass that problem.
En er schijnt een manier te zijn om de drukte te omzeilen.
I was told there is some transportation I could take to avoid the crowds.
Om het embargo te omzeilen, gebruikten de exporteurs valse of onvolledige Jordaanse documenten.
To circumvent the embargo, the operators used forged or incomplete Jordanian documentation.
Zo te horen proberen ze het slot te omzeilen.
Sounds like they're trying to bypass the lock.
Ik wil jouw nanosondes programmeren om het oedeem te omzeilen.
I'd like to program some of your nanoprobes to bypass the edema.
Een shunt die het bloed de lever doet omzeilen.
A shunt that makes the blood bypass the liver.
Na middernacht naar binnen, beveiliging omzeilen... en speciaal gereedschap.
Go in after midnight, bypass security... and... power tools.
De Reptielen en lnsectoiden proberen waarschijnlijk... zelf de codes te omzeilen.
It's more likely the Reptilians and Insectoids... will attempt to bypass the command codes themselves.
Je hebt ze geholpen ons gezag te omzeilen.
You helped them to circumvent our authority.
Ik probeer de codering te omzeilen.
Let me try to bypass the encryption.
We moestende voertuiginspectie omzeilen bij River Side.
We had to bypass a vehicle inspection in Riverside.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1445. Exact: 1445. Verstreken tijd: 68 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo