Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: onderbouwd door
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "onderbouwd" in Engels

substantiated
supported
justified
underpinned
based
documented
reasoned
informed
backed up
substantiate
unsubstantiated
founded
evidence-based
well-founded
justification

Suggesties

Geen van deze argumenten werd echter onderbouwd.
However, none of these claims have been substantiated.
De Nederlandse autoriteiten hebben dit argument echter niet onderbouwd.
The Dutch authorities have, however, not substantiated this argument.
Belangrijk te vermelden dat deze mogelijke verklaringen slecht hypotheses zijn en nog niet onderbouwd zijn met empirie.
It is important to note, however, that these possible explanations are merely hypotheses and are not yet supported by empirical data.
Culinair perfect omlijst en vinologisch uitstekend onderbouwd.
Culinarily speaking perfectly structured and vinologically excellently supported.
De redenen voor verdere opslag worden onderbouwd en geregistreerd.
The reasons for the continued storage shall be justified and recorded.
Hogere volumes dan dit moeten worden onderbouwd.
The use of volumes greater than this should be justified.
Derhalve werd dit argument onvoldoende onderbouwd.
Hence, this claim has not been sufficiently substantiated.
Derhalve is het vermeende positieve milieueffect niet onderbouwd.
Therefore, the alleged positive environmental effect is not substantiated.
Deze informatie was echter onvoldoende onderbouwd en niet controleerbaar.
This information was however not sufficiently substantiated and could not be verified.
De conclusies van deze commissie zouden slecht onderbouwd zijn.
The committee's conclusions would have been poorly substantiated.
Elk hoofdstuk begint met een stelling die eerst wordt afgebakend van andere benaderingen en vervolgens wordt onderbouwd en uitgewerkt.
Each chapter begins with an additional proposition which is first demarcated from other approaches and then substantiated and elaborated.
Tijdens deze fase heeft Heijmans als beoogd opdrachtnemer zijn aanbieding en plannen nader onderbouwd.
During this phase, Heijmans, as the preferred contractor, further substantiated its bid and plans.
Bovendien was de informatie die tot staving van dit argument werd verstrekt niet onderbouwd.
Furthermore, the information provided in support of this allegation was not substantiated.
Deze bewering wordt op geen enkele wijze onderbouwd of gerechtvaardigd.
This assertion is not substantiated by any demonstration or justification.
Evenwel is de Commissie van oordeel dat de door de klager aangedragen gegevens niet met voldoende bewijzen zijn onderbouwd.
However, the Commission considers that the evidence provided by the complainant was not sufficiently substantiated.
De globale evaluaties zijn voldoende onderbouwd omdat deze in het statistische richtsnoer zijn opgenomen.
Global evaluations were justified because the statistical guideline incorporates them.
Deze benadering is onderbouwd en geaccepteerd door het CVMP.
This approach is justified and accepted by the CVMP.
Het verzoek om geheimhouding werd toegewezen omdat het voldoende was onderbouwd.
The request was granted as it was sufficiently substantiated.
Door de Chinese exporteur gemaakte algemene opmerkingen van die strekking zijn daarom niet voldoende onderbouwd.
General comments of the kind put forward by the Chinese exporter are therefore not sufficiently substantiated.
De Commissie was van oordeel dat de verzoeken om geheimhouding in voldoende mate waren onderbouwd om te worden ingewilligd.
The Commission considered that these requests were sufficiently substantiated to be granted.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 932. Exact: 932. Verstreken tijd: 133 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo