Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ondraaglijke pijn" in Engels

agony
unbearable pain
in excruciating pain
agonizing pain
constant pain
De ondraaglijke pijn die door het gemis van Rama teweeggebracht wordt, betekent mijn einde.
The agony of separation from Rama is bringing about my end. I have recalled to memory the tragedy of Sravana.
De ondraaglijke pijn in de Tuin; berouw: Cyclamen sp. symboliseert aanvaarding of berusting.
The Agony in the Garden; repentance: Cyclamen sp. symbolizes acceptance or resignation.
Je lijdt aan een diepe, ondraaglijke pijn.
You're in deep, unbearable pain.
En dan komt de ondraaglijke pijn.
And then comes the unbearable pain.
Hij is wakker maar heeft ondraaglijke pijn.
He's awake and in excruciating pain.
De man heeft ondraaglijke pijn, door jouw behandeling.
The man is in excruciating pain because of your treatment.
Je zult pas sterven na uren van ondraaglijke pijn en verschrikking.
You'll die only after many hours of agony and horror.
Ik was uitgedroogd, had ondraaglijke pijn.
I was dehydrated, in excruciating pain.
Hij had zijn lot kunnen ontvluchten, de ondraaglijke pijn van de kruisiging kunnen vermijden.
He could have fled his fate, avoided the unbearable pain of crucifixion.
Beakman, nog 5 tot 10 minuten leefde nadat ze neergestoken was en ondraaglijke pijn had.
Beakman, Was alive for 5 to 10 minutes after being stabbed And in excruciating pain.
Of hij had nog een uur geleefd met ondraaglijke pijn.
That, or live an extra hour in excruciating pain.
In 2006 ondersteunde zij een poging van medestanders om in een wet vast te leggen dat artsen patiënten mogen doden die ondraaglijke pijn lijden.
In 2006 she supported an attempt by fellow peers to push through a law allowing doctors to kill patients suffering unbearable pain.
Studie toont aan dat oudere mensen de neiging om dit ondraaglijke pijn meer ervaren dan andere jongeren.
Study shows that older people tend to experience this unbearable pain more than any other younger people.
Dus hou ik mijn adem in, schrijvend in ondraaglijke pijn, tot de dag dat ik voorgoed kan slapen en niet meer kan dromen.
So I hold my breath, writhing in agony, until the day I can sleep eternal and dream no more.
De ondraaglijke pijn in de Tuin van Gethsemane
The Agony in the Garden of Gethsemane
Ik noem het: "mooie, ondraaglijke pijn"
I call it "beautiful agony."
Ze zullen sterven met ondraaglijke pijn en mijn naam op hun lippen.
They will die in agony with my name upon their lips
De meeste mensen sterven zoals ze geboren worden: met ondraaglijke pijn... maar de pijn bij deze persoon moet buitengewoon geweest zijn.
Most men die as they are born... in agony, but this man's agony must have been exceptional.
Een andere Amerikaanse gemeente is op zoek naar antwoorden... en een andere vader kent de ondraaglijke pijn van het verliezen van een kind.
Another American community is looking for answers, and another father is knowing the unbearable pain of losing a child.
De ondraaglijke pijn in de Tuin van Gethsemane van Caravaggio, Giovanni Bellini, El Greco, Paolo Veronese, Nicholas Roerich
The Agony in the Garden of Gethsemane by Caravaggio, Giovanni Bellini, El Greco, Paolo Veronese, Nicholas Roerich
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 79. Exact: 79. Verstreken tijd: 104 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo