Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ontduiken" in Engels

evade
circumvent
dodge
get round
avoid paying
evasion
evading
dodging
avoiding
circumventing
duck
avoidance
evaded
circumvention

Suggesties

Hij had 'n legale manier gevonden om belastingen te ontduiken en anderen daarmee te helpen.
In other words, he found a sort of legal way to evade taxes and help others evade them.
Veel van degenen die op dit moment deze besmette producten exporteren, zullen echter blijven proberen om wettelijke voorzieningen en controles te ontduiken.
It is still the case, however, that many of those who are at the moment exporting these tainted products will continue to attempt to evade legal provisions and checks.
Evenmin moet men Europese rechtsinstrumenten kunnen gebruiken voor het ontduiken van het medezeggenschapsrecht.
Nor shall it be possible to use European legal instruments to circumvent the right of co-determination.
Dit zou de verbintenis om een minimumprijs voor silicium te respecteren gemakkelijk te ontduiken en zeer moeilijk te controleren maken.
All this would render the commitment to respect a minimum price for silicon easy to circumvent and very difficult to monitor effectively.
Je krijgt 1 kans om de naald te ontduiken.
You got one shot to dodge a needle.
Hij probeert gewoon de school te ontduiken.
He's probably just trying to dodge school.
Rederijen ontduiken ook BTW en fiscale regels waarmee de welvaartsmaatschappij gefinancierd wordt.
The ship owners would also evade the VAT and tax rules that fund the welfare state.
Nee, maar drie jaar geleden heb jij jezelf dood verklaart om belastingen te ontduiken.
No. But you did declare yourself dead three years ago as a taX dodge.
Als dat evenwel gebeurt met de bedoeling belastingen te ontduiken, zullen de lidstaten dankzij dit voorstel de onderlinge uitwisseling van relevante gegevens kunnen optimaliseren.
However, if this choice is made with the intention to evade taxes, the proposal gives the possibility to optimise circulation of relevant information between Member States.
Ik heb echter toch een waarschuwing: de onfrisse regimes in de wereld mogen dit niet gebruiken als excuus om EU-sancties, verstandig of niet, te ontduiken.
Yet I have a warning: this should not be used by the unsavoury regimes around the world as an excuse to evade EU sanctions - smart or otherwise.
Ik ben te oud om ze te ontduiken, maat.
I'm just getting too old to dodge them, homes.
Het gevaar dat meer en meer reders hun schepen onder goedkope vlag laten varen en daarmee de beheersmaatregelen ontduiken is reëel.
The danger that more and more ship owners will send their ships to sea under a cheap flag of convenience and so evade the management measures is a real one.
Als ik dit doe, moet je zweren dat je de dienst niet gaat ontduiken.
If I do this... you got to swear you won't dodge the draft.
Nee, het is Stark, hij probeert zijn jury-plicht te ontduiken op grond van zijn wetenschappelijke status.
It's Nathan Stark, he's trying to dodge jury duty by climbing scientific community.
kennis van de technieken die worden gehanteerd om veiligheidsmaatregelen te ontduiken;
knowledge of techniques used to circumvent security measures;
Als wij multinationals beperken in hun mogelijkheid om de belastingen te ontduiken, dan zouden er een heleboel schatkisten in Afrika beter gevuld zijn.
If we limit the opportunities for multinationals to evade taxes, very many coffers in Africa will be healthier.
Want, wie zijn belasting niet betaalt, wie die probeert te ontduiken, is asociaal bezig.
After all, those who fail to pay their taxes, who try to evade them, display anti-social behaviour.
Chimco AD had zich er ook toe verbonden de verbintenis niet te ontduiken door compensatieregelingen met derden.
The company also undertakes not to circumvent the undertaking by making compensatory arrangements with any other party.
Wat we immers niet willen zijn vlaggen en schepen die de minimumnormen op het gebied van veiligheid en sociale normen ontduiken.
After all, what we do not want are flags and ships that circumvent minimum requirements for safety and social standards.
Ik outsource dit naar jullie team om de lek te ontduiken.
I'm outsourcing to your team to circumvent the leak.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 223. Exact: 223. Verstreken tijd: 71 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo