Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "openbaar leven" in Engels

public life
civic life
Voor mij is er geen onderscheid tussen privé- en openbaar leven.
For me, there is no difference between a private life and a public life.
Om iedereen in staat te stellen aan het openbaar leven deel te nemen moet de arbeidstijd drastisch worden verkort.
Finally, in order to enable everyone, men and women, to become involved in public life, working hours must be drastically reduced.
Actieve deelname aan het openbaar leven in de EU
Active participation in the civic life of the EU
De sensus fidelium is meer verpersoonlijkt en concreet, meer afgestemd op dagelijks leven, meer aangepast op hoe een leerstuk wordt beleefd in de realiteit van huwelijk en familie, carrière en openbaar leven.
The sensus fidelium is more directly incarnational and concrete, more calibrated to daily living, more attuned to how a teaching is lived out in the realities of marriage and family, career and civic life.
Voor de Serviërs in Pristina houdt dat in dat zij in de praktijk niet meer aan het openbaar leven kunnen deelnemen.
For all Serbs who live in Pristina this means that they can really no longer take part in public life.
Betreft: Racisme in de sport - een gevaar voor het openbaar leven
Subject: Racism in sport - threat to public life
Het democratisch bewustzijn volgens West-Europees model is nog steeds geen vast bestanddeel van het openbaar leven en heeft in feite nog nooit echt wortel kunnen schieten.
Democratic awareness according to the Western European model is not yet the main factor in public life, and never has been, to this day.
Dit fonds zal moeten worden gebruikt voor de financiering van infrastructuur, opdat de integratie van de vrouwen in het openbaar leven kan worden bevorderd.
This fund could be used to finance new infrastructures to integrate women into public life.
De bestudeerde groep van dit project is de Belgische adel, een sociale categorie voor wie het engagement in het openbaar leven een intrinsieke waarde heeft.
The target group of this research project is the Belgian nobility, a social group for which engagement in public life is inherent.
Dat is het beste bolwerk tegen alle vormen van integrisme en tegen alle inbreuken van de godsdienst op het openbaar leven en op het privé-leven van iedereen.
That represents the best defence against all forms of fundamentalism and the encroachments of religion on public life and the private lives of us all.
De tijd van zijn openbaar leven was zelfs bijzonder kort voor een spirituele Meester die al twintig eeuwen zozeer de geschiedenis getekend heeft!
His public life was especially short for a spiritual Master who had so much influence on History since twenty centuries!
In hun eigen land worden zij in de pers meestal scherp aangevallen en in het algemeen blijven zij hangen aan de rand van het openbaar leven.
In most cases they are then vigorously attacked in the press in their country and as a rule they are forced onto the periphery of public life.
Het Europees Parlement is rijk aan debatten en resoluties over de participatie van vrouwen aan het economisch en openbaar leven en over de problemen en discriminatie die vrouwen in hun leven ondervinden.
The European Parliament is rich in debates and resolutions referring to the participation of women in economic and public life and to particular problems and discrimination which they face in their lives.
gezien het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de deelname van vreemdelingen aan het openbaar leven op lokaal niveau dat op 1 mei 1997 van kracht werd,
having regard to the Council of Europe Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level, which entered into force on 1 May 1997,
Deelt de Commissie het standpunt dat topfunctionarissen aan de hoogste normen van het openbaar leven moeten voldoen en zeker niet de ombudsman mogen misleiden?
Does the Commission share the opinion that leading officials should live up to the highest standards of public life and certainly not mislead the Ombudsman?
overwegende dat Saoedi-Arabië in oktober 2004 de VN-Conventie tot uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW) geratificeerd heeft, en meer in het bijzonder gezien artikel 7 over het politiek en openbaar leven,
having regard to the ratification in October 2004 by Saudi Arabia of the UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), in particular Article 7 thereof on political and public life,
eGovernment bevordert niet alleen de efficiëntie van het openbaar bestuur, maar ook de democratie in de vorm van een verbetering van het bestuur en van de deelname van de burgers aan het openbaar leven,
eGovernment not only contributes to the efficiency of the public administration but to democracy in improving governance and citizens' participation in public life,
toegang tot, onder meer, de arbeidsmarkt, goederen en diensten, alsook tot onderwijs en het sociaal en openbaar leven, is een voorwaarde voor de volledige inclusie van personen met een handicap in de samenleving en hun volledige deelname daaraan;
access to employment, goods and services, and education, and to social and public life, among other spheres, is a prerequisite for the full inclusion and participation of persons with disabilities in society;
Het voordeel van een openbaar leven is dat fans je makkelijk kunnen vinden en contacteren.
Hello? One good thing about leading such a public life is it makes it much easier for your fans to find and contact you.
Veel Rom-zigeuners zijn van het openbaar leven uitgesloten omdat ze geen persoonlijke papieren hebben zoals geboorteakte, identiteitskaart of verblijfsbewijs.
Lack of personal documents caused many Roma to be excluded from public life because they lacked birth certificates, identification cards or a registered residence.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 40. Exact: 40. Verstreken tijd: 75 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo