Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "oprichting" in Engels

Suggesties

2003: oprichting Orgelbouw Wuyts Sprl te Stavelot.
2003: Establishment of the sprl Orgelbouw Wuyts in Stavelot.
En daarom kondig ik de oprichting aan... van het Sylvia Stone-Hadley Herdenkingsfonds.
That is why I am announcing the establishment of the Sylvia Stone-Hadley Memorial Fund.
Sinds zijn oprichting, wil Modulart zich baanbrekend.
Since its creation, the Modulart company wants to be innovating.
Met de oprichting van de Joint Computing Nexus, afgekort JCN, komt die droom een stap dichterbij.
Now, with the creation of the Joint Computing Nexus, or JCN for short, that dream comes one step closer to reality.
Zodoende steunen wij de oprichting van een gezamenlijke Europese economische ruimte.
This being the case, we are in favour of establishing a Common European Economic Space.
De oprichting van de energiegemeenschap boekt goede vooruitgang.
Good progress is being made in establishing the Energy Community.
Standaardtekst in wetsteksten betreffende de oprichting van agentschappen.
This provision is standard in legal texts establishing an agency.
Sinds hun oprichting, Hij vertelt ons lief te hebben.
Since their creation, He's told us only to love.
In 1992 heeft het Parlement zich al kritisch getoond over de oprichting van dit informatiecentrum.
Parliament criticised the creation of this Centre for Information in 1992.
Wij zijn tegen de oprichting van een Europees openbaar ministerie, aangezien er geen supranationale strafrechtelijke samenwerking bestaat.
As regards the establishment of a European public prosecutor, we are opposed to such a move because there is no supranational cooperation on matters of criminal law.
Dit alles wordt overkoepeld door één loket per spoorcorridor, waarvan ik de oprichting fel verdedigd heb.
This will all be topped by a one-stop shop for each rail corridor, the creation of which I actively defended.
Paus Franciscus de oprichting aangekondigd van 13 nieuwe c... 4.
Pope Francis announced the creation of 13 new c... 4.
Spaanse regering annuleert de oprichting van de Nationale Comissie Game
Rake Races Spanish Government cancels the creation of the National Game Comission
Het blauwe water Shop.de biedt de oprichting van hoogwaardige persoonlijke zeilen t-shirts.
The blue water Shop.de offers the creation of high quality personalized sailing t-shirts.
Ze dienen als mentor voor aspirant-ondernemers en hen te begeleiden in de oprichting van succesvolle bedrijven.
They serve as mentors to would-be businessmen and guide them into establishing successful businesses.
Dit volgt op de 2016-17 oprichting van een onafhankelijke Misdaad Statistische Lichaam te leveren strafrechtelijke statistieken, onderzoek en evaluatie.
This follows the 2016-17 establishment of an independent Crime Statistical Body to deliver criminal justice statistics, research, and evaluation.
Dit harde werk en de oprichting van coöperaties gezorgd voor een betere verdeling van de winst.
This hard work and the creation of cooperatives ensured a better distribution of earnings.
Dit valt samen met de oprichting van een mondiale cultuur.
This coincides with the creation of a global culture.
De oprichting Verwijst naar de sfeer van wet-of regelgeving.
Its establishment refers to the sphere of law or regulation.
Het is de oprichting te Phen375 te krijgen voor een low-cost rate.
It is the establishment to get Phen375 for a low-cost rate.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 8996. Exact: 8996. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo