Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: worden overgelegd
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overgelegd" in Engels

presented
produced
supplied
transmitted
forwarded
communicated
presentation
submission
submitted provided evidence
documents
licence
lodged

Suggesties

681
U heeft een zeer goede effectbeoordeling overgelegd.
The impact assessment that you have presented is very good.
De onbewerkte gegevens worden in tabelvorm overgelegd.
The raw data shall be presented in tabular form.
de vereiste bewijsstukken niet zijn overgelegd.
the appropriate supporting documents have not been produced.
Een afschrift wordt toegezonden aan de hoofdpartij die het betrokken bescheid heeft overgelegd.
A copy shall be sent to the main party that produced the document concerned.
De analysemethode wordt overeenkomstig een internationaal overeengekomen opmaak overgelegd.
The analytical method shall be presented in an internationally agreed format.
De vergunning wordt samen met de aangifte ten uitvoer overgelegd.
The licence shall be presented in support of the export declaration.
De invoervergunning wordt aan het douanekantoor overgelegd wanneer de geregistreerde stoffen voor een douaneprocedure worden aangegeven.
The import authorisation shall be presented to the customs office when the scheduled substances are declared for a customs procedure.
Voor de volgende producten wordt een invoercertificaat overgelegd:
An import licence shall be presented for the following products:
Dit vak bevat informatie over eventuele aanpassingen wanneer geen D.V.-formulier wordt overgelegd tot staving van de aangifte.
This box contains information of any adjustments when no DV1 form is produced in support of the declaration.
Het slechte nieuws was dat commissaris Fischler er nogmaals aan herinnerde dat Finland helaas onvoldoende bewijzen heeft overgelegd.
The bad news was that Commissioner Fischler once again stated that Finland has unfortunately not produced sufficient evidence.
We kunnen bijgevolg stellen dat de Raad opnieuw niet de juiste documenten heeft overgelegd.
We can say, therefore, that once again the Council has not presented the right documents.
Zij heeft daarvoor echter geen toereikende volmachten overgelegd.
She has not submitted sufficient powers of attorney for this, however.
Bovendien hebben de Tsjechische autoriteiten de Commissie deskundigenadviezen overgelegd van JUDr.
In addition, the Czech authorities have provided the Commission with expert opinions from JUDr.
Evenmin hebben de overheidsinstanties een liquiditeitsplan overgelegd.
The authorities did not provide a liquidation plan either.
De Noorse autoriteiten hebben drie waardebepalingen van het grondstuk overgelegd.
Three value assessments of the property were submitted by the Norwegian authorities.
Elk besluit wordt schriftelijk en onderbouwd overgelegd.
Any decision shall be in written form and reasoned.
De resultaten van dit toezichtprogramma zijn aan de Commissie overgelegd.
The results of this monitoring programme have been provided to the Commission.
De jaarlijkse activiteitenverslagen worden ook aan de begrotingsinstanties overgelegd.
The annual activity reports are also provided to the budgetary authorities.
De operationele programma's worden ter goedkeuring aan de lidstaten overgelegd.
Operational programmes shall be submitted to the Member States for their approval.
Zij worden overeenkomstig de volgende voorschriften overgelegd.
They shall be submitted in accordance with the following requirements.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1291. Exact: 1291. Verstreken tijd: 92 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo