Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overgelegd waaruit" in Engels

evidence showing
Spanje heeft geen informatie overgelegd waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan.
Spain has not submitted information showing whether these conditions are met.
Italië noch derden hebben elementen overgelegd waaruit blijkt dat dit het geval is.
Neither Italy nor third parties have provided elements which would suggest that this is the case.
Er werd bovendien bewijsmateriaal overgelegd waaruit bleek dat in de EU nog steeds veel kinderschoeisel wordt geproduceerd.
In particular, evidence was submitted proving that there was still an important production of children's footwear in the Community.
TVDanmark heeft informatie overgelegd waaruit blijkt dat het de stand-alonekosten voor zijn televisieactiviteiten niet kon dekken met de reclameprijzen die TV2 hanteerde.
TVDanmark submitted information showing that it could not cover the stand-alone costs of its television operations with the advertising prices that TV2 charges.
Daarnaast werd geen bewijsmateriaal overgelegd waaruit bleek dat de echte producenten in het betrokken land met dumping zouden verkopen.
In addition, no evidence was submitted showing that the genuine producers in the country concerned would be dumping.
EUSMET heeft geen bewijsmateriaal overgelegd waaruit bleek over hoeveel ovens het in totaal gaat of wat de gevolgen voor de totale capaciteit zijn.
EUSMET did not provide any evidence showing the number of furnaces concerned and the impact on the total capacity.
De indiener van het verzoek heeft ook bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat zonneglas nog steeds in aanzienlijke hoeveelheden in de Unie wordt ingevoerd.
The applicant also provided evidence showing that imports of solar glass have continued to enter the Union in significant volumes.
De Franse autoriteiten hebben een bewijs overgelegd waaruit blijkt dat de afhandeling van kleine bestellingen duidelijk extra kosten met zich brengt.
The French authorities suggested that it could be shown that the processing of small orders clearly involve evident extra costs.
Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG hebben zij de Commissie documenten overgelegd waaruit blijkt dat de situatie nog steeds gecontroleerd wordt.
In accordance with Article 10(1) of Directive 64/432/EEC, they submitted supporting documentation to the Commission, in particular substantiating that monitoring of the situation is continued.
De Portugese autoriteiten hebben echter bewijsstukken overgelegd waaruit bleek dat de lening en de fiscale stimuleringsmaatregelen nog niet waren uitbetaald.
However, the Portuguese authorities provided evidence that neither the loan nor the tax incentive had yet been disbursed.
Met betrekking tot de in het kader van het operationele programma gedane uitgaven worden facturen en documenten, zoals bankafschriften, overgelegd waaruit blijkt dat de betalingen zijn verricht.
Expenditure incurred under the operational programme shall be supported by invoices and documents, such as bank extracts, proving that payment has been made.
Tevens heeft de importeur een certificaat overgelegd waaruit blijkt dat een deel van het door hem ingevoerde glas een ijzergehalte van meer dan 300 ppm heeft.
The importer also provided a certificate showing that part of its imports were of glass with iron content higher than 300 ppm.
Daarnaast heeft Giant China enig bewijsmateriaal overgelegd waaruit bleek dat de aandelen van de Giant Groep in GP op 30 maart 2013 zijn verkocht.
Furthermore, Giant China submitted some evidence showing that Giant Group's shares in GP have been sold on 30 March 2013.
Wat betreft het argument in overweging 53 om de totale invoer volgens de statistieken als bestemd voor verdere uitvoer te beschouwen, heeft de producent-exporteur geen bewijs overgelegd waaruit de noodzaak daarvan zou blijken.
As regards the consideration described in recital 53 above of total statistical imports as being further fully exported, the exporting producer did not present any evidence to prove so.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de onderneming geen bewijzen heeft overgelegd waaruit blijkt dat er in Cambodja regionale verschillen tussen de kosten bestaan.
In this regard, it should be noted that the company has not submitted any evidence showing the difference in costs per region in Cambodia.
De Griekse autoriteiten hebben echter geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat de bouw van het project is voltooid en dat de invetering in gebruik is genomen.
However, the Greek authorities have not submitted any proof demonstrating that the construction of the project has been completed and that the investment was put in use.
Voorts is aan de diensten van de Commissie geen geldig bedrijfsplan overgelegd waaruit bleek dat de productielijnen van bedrijf D bij bedrijf E werden geïnstalleerd.
Furthermore, no valid business plan had been presented to the Commission's services that demonstrated that company D's production lines were being installed at the premises of company E.
Er is bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat een winstmarge van circa 2 tot 4 procent kenmerkend is voor bedrijven in de mechanisch-technische sector die soortgelijke technologische vervoerssystemen als die van Techmatrans produceren.
Evidence was provided to show that a profit margin of around 2 % to 4 % is typical in the mechanical engineering sector for similar companies producing technological transportation systems like Techmatrans.
Bovendien hebben zij verklaringen van een durfkapitalist overgelegd waaruit bleek dat veel KMO's met uitvoerbare businessplannen door durfkapitaalfondsen worden afgewezen die voor Investbx wel geschikt zouden kunnen zijn.
Moreover, they provided statements of a venture capitalist that many SMEs with viable business plans are rejected by venture capital funds that could be suitable for Investbx.
De medewerkende EG-producenten hebben bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat zij op vergelijkbare medicijnen in bulk een winst van meer dan 10 % kunnen maken.
The Community industry has provided evidence that it can achieve for comparable bulk drugs profit figures of above 10 %.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 65. Exact: 65. Verstreken tijd: 148 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo