Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "overtreding" in Engels

Suggesties

Waarvan overtreding zal resulteren in beëindiging en intrekking van je partnerschap aandelen.
Violation of which will result in termination and a reabsorption of your partnership shares.
Zonder toestemming barbecuen is een overtreding.
Outdoor barbecuing sans permit is a violation of town codes.
Bij elke overtreding moeten sancties worden toegepast.
Sanctions should be applied in the event of any breach.
Dat was een duidelijke overtreding van het Reglement.
That was a clear infringement of the Rules of Procedure.
Het additioneel risicogewicht wordt bij elke volgende overtreding van de duediligencebepalingen geleidelijk verhoogd.
The additional risk weight shall progressively increase with each subsequent infringement of the due diligence provisions.
Je bent duidelijk in overtreding van de paintball aanvalsregels.
You know, you are in clear violation of the paintball rules of engagement.
Dit is je derde overtreding van de cyberterrorismewet.
This is your third violation of the cyber terrorism statute.
Elke overtreding wordt overeenkomstig het protocol bestraft.
Any infringement shall be subject to the penalties provided for by this Protocol.
Een overtreding van de internationale wetten.
As a matter of fact, it's a violation of international law.
Over corruptie en overtreding van het volkenrecht.
The theme is corruption and the violation of international law.
Ik vertelde hem niet wat ik deed, en dat is een overtreding.
I didn't tell my P.O. what I was doing, and that's a violation.
Bezoekers toestaan om mee te rijden op een wagen is een serieuze overtreding.
Allowing visitors to ride on any of the apparatus is a serious violation.
En de grootste overtreding is je vrouwelijke tuimelaar, Winter.
However, the most egregious violation is your female bottlenose, Winter.
Dit is een serieuze overtreding van onze wetten.
Well, this is a serious violation of our laws.
Het is minimaal 'n overtreding van bouwvoorschriften.
Is at least a building code violation.
Tobey Marshall gezocht voor overtreding borgstelling en autodiefstal.
Tobey Marshall, wanted on parole violation and GTA.
Ik zoek uit of boor materiaal verkocht zou zijn... door Bonamo Energy aan Irak in overtreding van handelsverdragen.
I'm trying to find out about drilling equipment that might've been sold... by Bonamo Energy to the Iraqis in violation of sanctions.
Voor de duidelijkheid, als Eli beleid voorstelt onder invloed van iemand buitenaf, dan is dat een potentiële ethische overtreding.
Well, just to be clear, if Eli's directing policy due to somebody's outside influence, then, that's a potential ethical violation there.
Een overtreding van artikel 484, geloof ik.
A violation of penal code section 484, I believe.
Om te verduidelijken dat een overtreding eerst als overtreding moet worden vastgesteld door middel van een geslaagde vervolging.
To clarify that an infringement must first be confirmed by the conclusion of a successful prosecution.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3355. Exact: 3355. Verstreken tijd: 276 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo